CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB

 CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB.

 

ÚČINNOSŤ : OD 01.11.2017.

ZÚČTOVACIE OBDOBIE : KALENDÁRNY MESIAC.

Ceny uvedené v tomto Cenníku sa vzťahujú na Účastníkov využívajúcich služby spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. bez viazanosti aj s viazanosťou, ak nie je v Zmluve alebo v niektorej jej časti uvedené inak.

1. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB INTERNETOVÉHO PRÍSTUPU

1.1. Zriadenie služby

Službu internetového prístupu je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia).

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika)

Štandardný materiál:

 1. 10 m UTP kábel
 2. 3 ks RJ 45 konektory
 3. 1 ks spojka RJ 45

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácií

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou nadštandardného materiálu, napr. routera

 Jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Základná inštalácia technikom 41,67 € 50,00 € jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácií) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácií) 12,50 € 15,00 € jednorazovo

 

Rýchlosť prenosu dát v jednotlivých Balíkoch nie je garantovaná, čím nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy (prostriedky nápravy a podmienky ich uplatnenia sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a môžu byť uplatnené aj pri veľkých trvajúcich a opakujúcich sa odchýlkach od skutočného výkonu Služby internetového prístupu za predpokladu, že boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy). Uvedené hodnoty rýchlosti internetového pripojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času  Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia Technických zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby internetového prístupu vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť Služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvalita prenosu - jitter a stratovosť paketov) ako aj vzdialenosť Účastníka od uzla Siete – čím ďalej je Účastník, tým je dosiahnuteľná rýchlosť nižšia a počet Účastníkov zapojených na rovnakom káblovom zväzku zdieľajúcich tak šírku prenosového pásma (čím viac Účastníkov zdieľa šírku prenosového pásma v rovnakom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia); Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby.

Minimálna rýchlosť – rýchlosť potrebná na to, aby Služba internetového prístupu mohla byť Účastníkovi zriadená. Hodnota minimálnej rýchlosti jednotlivých balíkov zodpovedá 20 % z ich maximálnej rýchlosti (INTERNET Štandard: 6/3 Mbit/s, INTERNET MAXI:10/5 Mbit/s).

Maximálna rýchlosť (Proklamovaná rýchlosť) – rýchlosť, ktorú je možné dosiahnúť v častiach dňa so slabšou prevádzkou (od 0:00 hod do 19:00 hod) za predpokladu, že k zariadeniam Podniku nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť. Maximálna rýchlosť je do hodnoty v Mbit/s, uvedenej v Cenníku pri názve Balíka a nemožnosť jej dosiahnutia môže byť spôsobená aj parametrami a špecifikáciou Koncového bodu siete, ktorý Účastník používa pri používaní Služieb internetového prístupu. V takom prípade ide o technickú nemožnosť dosahovania danej maximálnej teoreticky dosiahnuteľnej rýchlosti (INTERNET Štandard: 30/15 Mbit/s, INTERNET MAXI: 50/25 Mbit/s).

Bežne dostupná rýchlosť – rýchlosť, ktorú môže Účastník väčšinu času očakávať pri využívaní Služby internetového prístupu. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti jednotlivých balíkov zodpovedá 70% z ich maximálnej rýchlosti (INTERNET Štandard: 21/10,5 Mbit/s, INTERNET MAXI:35/17,5 Mbit/s).

FUP[1] – hranica FUP je stanovená na 300 GB a predstavuje súčet prijatých a odoslaných dát. Do preneseného objemu dát sa započítava aj prenos nevyžiadaných dát. Negarantovaná rýchlosť po prekročení hranice FUP je do 6/3 Mbit/s pre INTERNET Štandard a do 10/5 Mbit/s pre INTERNET MAXI. Po znížení rýchlosti môže dôjsť k sťaženiu využívania dátovo náročnejších internetových stránok a aplikácií, sťahovania dátovo náročnejších obsahov a prehliadania a sťahovania dátovo náročnejších multimediálnych súborov.

1.2. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky

 Bratislava, Košice Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 INTERNET Štandard 30/15 Mbit/s 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 INTERNET Maxi 50/25 Mbit/s 10,00 € 12,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 Komárno, Ružomberok, Prievidza/Bojnice, Handlová, Žiar nad Hronom, Šaľa,  Senica, Brezno Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 INTERNET Štandard 30/15 Mbit/s 10,00 € 12,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 INTERNET Maxi 50/25 Mbit/s 13,33 € 16,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 Ostatné mesačné poplatky Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 Pevná verejná IP adresa 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[2] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

1.3. Ostatné - jednorazové poplatky

 Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Aktivačný poplatok[3] 22,08 € 26,50 € jednorazovo
 Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[4] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
 Poplatok za opätovnú aktiváciu[5] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
 Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
 Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
 Poplatok za zmenu umiestnenia služby, na novej lokalite nie je zriadený koncový bod siete 41,67 € 50,00 € jednorazovo
 Výjazd technika[6] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
 Administratívny poplatok (zmena balíka)   4,17 €   5,00 € jednorazovo

 

 Pokuta Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

2. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB MOBILNEJ TELEVÍZIE DIGI GO

Služba mobilnej televízie je poskytovaná ako predplatená služba. Jej využívanie Účastníkom je možné len počas obdobia, na ktoré bola predplatená. Službu mobilnej televízie si je možné predplatiť na obdobie 30 dní, a to aj opakovane. Predplatené obdobie 30 dní začína plynúť deň nasledujúci po dni počas ktorého bola služba aktivovaná a končí uplynutím posledného dňa 30 dňového predplateného obdobia.

 Služba
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 DIGI GO 3,33 € 4,00 € jednorazovo vopred

 

3. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB KÁBLOVEJ TELEVÍZIE A ZVÝHODNENÉHO BALÍKA SLUŽIEB 2 PLAY

3.1. Zriadenie služby

Službu káblovej televízie je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia). Výmenu Koncového zariadenia je možné vykonať samoinštaláciou s doručením Koncového zariadenia na Predajné miesto (bezplatne) alebo prostredníctvom technika (osobitne spoplatnené jednorazovým poplatkom Výjazd technika).

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika spojené s inštaláciou Koncového zariadenia – CA modul)

Štandardný materiál:

 1. 10 m koaxiálneho kábla RG6
 2. účastnícka zásuvka 1 ks
 3. 3 ks F konektorov
 4. 1 F spojka

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácií

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou nadštandardného materiálu, napr. routera pri Balíkoch 2 PLAY

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM III. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou HDMI kábla (cena je účtovaná v závislosti od počtu potrebných HDMI káblov)

 Jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Základná inštalácia technikom 41,67 € 50,00 € jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácií) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácií) 12,50 € 15,00 € jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom III. (príplatok k základnej inštalácií) 2,50 € / kus 3,00 € / kus jednorazovo

 

3.2. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

BALÍKY KÁBLOVKA

Službu KÁBLOVKA Mini nie je možné objednať s účinnosťou odo dňa 15.11.2014. 

 Bratislava
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 KÁBLOVKA Štandard 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Maxi 10,00 € 12,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 Prievidza / Bojnice
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 KÁBLOVKA Mini 5,25 € 6,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Štandard 6,33 € 7,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Maxi 9,67 € 11,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 Komárno, Handlová, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Šaľa, Senica, Brezno,  Košice
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 KÁBLOVKA Mini 2,88 € 3,45 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Maxi 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 Extra balíky[7]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 KÁBLOVKA Extra HBO HD 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Extra HBO HD+GO[8] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Extra HU+[9] 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

BALÍKY „2 PLAY“ [10]

 Bratislava, Košice
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 2 PLAY Štandard (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Štandard) 10,00 € 12,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 2 PLAY Maxi (KÁBLOVKA Maxi a INTERNET Maxi) 16,67 € 20,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 2 PLAY KÁBLOVKA Maxi (KÁBLOVKA Maxi a INTERNET Štandard) 13,33 € 16,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 2 PLAY INTERNET Maxi (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Maxi) 13,33 € 16,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 Komárno, Ružomberok, Prievidza / Bojnice, Handlová, Žiar nad Hronom, Šaľa,  Senica, Brezno
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 2 PLAY Štandard (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Štandard) 14,08 € 16,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 2 PLAY Maxi (KÁBLOVKA Maxi a INTERNET Maxi) 20,75 € 24,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 2 PLAY KÁBLOVKA Maxi (KÁBLOVKA Maxi a INTERNET Štandard) 17,42 € 20,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 2 PLAY INTERNET Maxi (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Maxi) 17,42 € 20,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 Extra balíky[11]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 KÁBLOVKA Extra HBO HD 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Extra HBO HD+GO[12] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 KÁBLOVKA Extra HU+[13] 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

3.3. Nájom zariadení

 Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[14] 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

3.4. Ostatné mesačné poplatky

 Ostatné mesačné poplatky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 Dočasné prerušenie služby zo strany účastníka[15] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

3.5. Ostatné jednorazové poplatky

 Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[16] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
 Poplatok za opätovnú aktiváciu[17] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
 Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
 Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
 Poplatok za zmenu umiestnenia služby, na novej lokalite nie je zriadený koncový bod siete 41,67 € 50,00 € jednorazovo
 Výjazd technika[18] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
 Administratívny poplatok (zmena balíka) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
 Aktivačný poplatok[19]   22,08 €   26,50 € jednorazovo
 Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

 Pokuta Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Koncového zariadenia v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

4. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SATELIT V KÁBLOVKE

4.1. Zriadenie služby

Službu satelit v káblovke je možné zriadiť prostredníctvom technika zmluvného partnera Podniku (základná a rozšírená inštalácia) vo vybraných lokalitách uvedených v Prílohe č. 1 tohto Cenníka a na internetovej stránke Podniku.

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika spojené s inštaláciou Koncového zariadenia – CA modul)

Štandardný materiál:

 1. 10 m koaxiálneho kábla RG6
 2. účastnícka zásuvka 1 ks
 3. 3 ks F konektorov
 4. 1 F spojka

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou materiálu nad rozsah štandardného materiálu

 Jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Základná inštalácia technikom 41,67 € 50,00 € jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom (príplatok k základnej inštalácií) podľa cenníka zmluvného partnera Podniku podľa cenníka zmluvného partnera Podniku jednorazovo

 

4.2. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 Základné balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 SAT2CABLE Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 SAT2CABLE Maxi 10,75 € 12,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 EXTRA balíky[20]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 SAT2CABLE Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 SAT2CABLE Extra HBO+GO[21] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

4.2.1. Nájom zariadení a ostatné mesačné poplatky

 Mesačné poplatky - nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[22] 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[23] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

4.2.2. Ostatné jednorazové poplatky

 Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[24] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
 Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
 Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
 Poplatok za zmenu umiestnenia služby – odinštalácia a opätovná inštalácia Koncového zariadenia 41,67 € 50,00 € jednorazovo
 Výjazd technika[25] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
 Administratívny poplatok (zmena balíka)  4,17 €   5,00 € jednorazovo
 Aktivačný poplatok[26]   22,08 €   26,50 € jednorazovo
 Zábezpeka   100,00 €   neuplatňuje sa jednorazovo

 

 Pokuty Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Koncového zariadenia v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

5. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SATELITNEJ TELEVÍZIE

5.1. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY SATELITNEJ TELEVÍZIE (STARÁ DIGI)

Službu satelitnej televízie (Stará služba) nie je možné objednať s účinnosťou odo dňa 01.05.2014. S účinnosťou od 01.11.2015 Podnik Starú službu neposkytuje. Účastníkom, ktorí k tomuto dňu využívajú na základe platnej Zmluvy Starú službu, bude poskytovaná služba NOVÁ DIGI - SATELIT BASIC za podmienok stanovených v časti 5.2. tohto Cenníka. Účastníkom túto zmenu Podnik písomne oznámil. V prípade komplikácii pri prechode na službu NOVÁ DIGI - SATELIT BASIC kontaktujte, prosím, Podnik na zákazníckej linke 0850 211 112, ktorá je spoplatnená cenou miestneho hovoru, alebo na ktoromkoľvek Predajnom mieste.

5.2. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY SATELITNEJ TELEVÍZIE (NOVÁ DIGI)

5.2.1. Zriadenie služby

Službu satelitnej televízie (NOVÁ DIGI) je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia) alebo samoinštaláciou [27] s doručením Koncového zariadenia na Predajné miesto (bezplatne) alebo prostredníctvom technika (osobitne spoplatnené jednorazovým poplatkom Výjazd technika). V prípade, ak si Účasník zvolil ako Koncové zariadenie CA modul:

 • inštalácia technikom (poplatok Základná inštalácia technikom a Dodatočný výjazd technika) je možná iba, ak televízny prijímač Účastníka (i) obsahuje DVB-S2 tuner s CI+ slotom (ii) bol vyrobený v roku 2013 alebo neskôr (iii) značky SAMSUNG alebo LG
 • samoinštalácia je možná iba, ak televízny prijímač Účastníka (i) obsahuje DVB-S2 tuner s CI+ slotom s podporou formátu zvuku AAC (ii) bol vyrobený v roku 2013 alebo neskôr

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika spojené s prvou inštaláciou zariadenia, resp. odinštaláciou a novou inštaláciou zariadenia na novej inštalačnej adrese)

1. Zariadenie spojené s nájmom Koncového zariadenia (HD STB alebo CA modul) spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:

 1. HD STB alebo CA modul
 2. Smart Karta
 3. Zdrojový kábel v prípade Koncového zariadenia HD STB, resp. adaptér
 4. SCART kábel v prípade Koncového zariadenia HD STB
 5. Diaľkové ovládanie HD STB

2. Štandardný materiál:

a. spojený so základnou inštaláciou 1. Koncového zariadenia /1ks/ - 1 ks parabolická anténa (priemeru 80 cm); 1 ks SINGLE LNB; 1 ks konzola; 10 m koaxiálneho kábla; 2 ks F konektorov

b. spojený so základnou inštaláciou 2. až 4. Koncového zariadenia /2 a viac ks/ - 1 ks parabolická anténa (priemeru 80 cm); 1 ks TWIN LNB / QUAD LNB; 1 ks konzola; 10 m koaxiálneho kábla pre 1 ks Koncového zariadenia; 2 ks F konektorov pre 1 ks Koncového zariadenia

c. spojený s doinštaláciou 2. až 4. Koncového zariadenia - 1 ks TWIN LNB / QUAD LNB; 10 m koaxiálneho kábla pre 1 ks Koncového zariadenia; 2 ks F konektorov pre 1 ks Koncového zariadenia

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácií

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou neštandardnej konzoly

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM III. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou HDMI kábla (cena je účtovaná v závislosti od počtu potrebných HDMI káblov) 

 Jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Základná inštalácia technikom[28] 41,67 € 50,00 € jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácií) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácií) 12,50 € 15,00 € jednorazovo
 Rozšírená inštalácia technikom III. (príplatok k základnej inštalácií) 2,50 € / kus 3,00 € / kus jednorazovo

 

5.2.2. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 Základné balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 SATELIT BASIC[29] 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 SATELIT Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 SATELIT Maxi 10,75 € 12,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 EXTRA balíky[30]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 SATELIT Extra HU 1,08 € 1,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 SATELIT Extra HU+ 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 SATELIT Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 SATELIT Extra HBO+GO[31] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

5.2.3. Nájom zariadení

 Mesačné poplatky - nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
 Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[32] 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
 Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[33] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

5.2.4. Ostatné jednorazové poplatky

 Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[34] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
 Poplatok za opätovnú aktiváciu[35] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
 Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
 Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
 Poplatok za zmenu umiestnenia služby – odinštalácia a opätovná inštal. zariadenia 41,67 € 50,00 € jednorazovo
 Výjazd technika[36] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
 Administratívny poplatok (zmena balíka)  4,17 €   5,00 € jednorazovo
 Aktivačný poplatok[37]   22,08 €   26,50 € jednorazovo
 Zábezpeka   100,00 €   neuplatňuje sa jednorazovo

 

 Pokuty Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Koncového zariadenia v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie zdrojového kábla, resp. adaptéra zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenie SCART kábla zo strany Účastníka 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo
 Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

____________________________________

[1] Stanovená FUP je uplatňovaná pre všetkých Účastníkov, ktorí uzavreli Zmluvu alebo Dodatok, ktorým si zvolili záväzok viazanosti, po 01.11.2017 vrátane.

[2] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[3] Aktivačný poplatok sa voči Účastníkovi uplatní jednorazovo pri prvej aktivácii zriadenej Služby internetového prístupu bez ohľadu na počet technických zariadení využívajúcich pripojenie do siete internet prostredníctvom zriadenej Služby.

[4] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty 60 dní odo dňa splatnosti.

[5] V prípadoch prerušenia služby realizovaného po 01.06.2015 je pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa uplatňuje aktuálne platný Cenník za základe uzavretej Zmluvy, Dodatku alebo iného zmluvného dokumentu, účtovaný poplatok za prerušenie poskytovania služby v predchádzajúcom bode tohto Cenníka, poplatok za opätovnú aktiváciu účtovaný nie je. V ostatných prípadoch sa uplatňuje poplatok podľa tohto bodu. V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok neúčtuje.

[6] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie Služby. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade zmeny Miesta inštalácie v prípade, ak v novom Mieste inštalácie existoval Koncový bod siete.

[7] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov. (vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je KÁBLOVKA Štandard, alebo KÁBLOVKA Maxi súčasťou), pričom ich je možné poskytovať iba prostredníctvom CA modulu, ktorého inštalácia technikom (položka výjazd technika) a aktivácia sú osobitne spoplatnené podľa tohto Cenníka.

[8] Služba Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD+GO pozostáva z Extra balíka KÁBLOVKA Extra HBO HD a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[9] Službu Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+ je možné poskytovať len Účastníkom, ktorý si zvolili Miesto inštalácie nachádzajúce sa v obci Bratislava, Šaľa, Komárno alebo Košice. Poskytovanie Služby Extra balík KÁBLOVKA Extra HU + mimo uvedených lokalít nie je možné.

[10] V rámci Balíkov „2 PLAY“ je Služba káblovej televízie poskytovaná spolu so Službou internetového prístupu. Popis a podmienky poskytovania Balíku „2 PLAY“ sa riadia Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb káblovej televízie a Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb internetového prístupu.

[11] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov.(vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je KÁBLOVKA Štandard, alebo KÁBLOVKA MAXI súčasťou), pričom ich je možné poskytovať iba prostredníctvom CA modulu, ktorého inštalácia technikom (položka výjazd technika) a aktivácia sú osobitne spoplatnené podľa tohto Cenníka.

[12] Služba Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD+GO pozostáva z Extra balíka KÁBLOVKA Extra HBO HD a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[13] Službu Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+ je možné poskytovať len Účastníkom, ktorý si zvolili Miesto inštalácie nachádzajúce sa v obci Bratislava, Šaľa, Komárno alebo Košice. Poskytovanie Služby Extra balík KÁBLOVKA Extra HU + mimo uvedených lokalít nie je možné.

[14] V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[15] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x, a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[16] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty 60 dní odo dňa splatnosti.

[17] V prípadoch prerušenia služby realizovaného po 01.06.2015 je pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa uplatňuje aktuálne platný Cenník na základe uzavretej Zmluvy, Dodatku alebo iného zmluvného dokumentu, účtovaný poplatok za prerušenie poskytovania služby v predchádzajúcom bode tohto Cenníka, poplatok za opätovnú aktiváciu účtovaný nie je. V ostatných prípadoch sa uplatňuje poplatok podľa tohto bodu. V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok neúčtuje.

[18] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika ako aj v prípade zmeny Miesta inštalácie, ak v novom Mieste inštalácie existoval Koncový bod siete.

[19] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia (HD STB alebo CA modul) sa voči Účastníkovi uplatní pri každej aktivácii Koncového zariadenia bez ohľadu na to, aký počet Koncových zariadení si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu Koncových zariadení. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého Koncového zariadenia, pri aktivácii prvého a ďalšieho Koncového zariadenia ako aj pri deaktivácii ďalšieho Koncového zariadenia. Aktivácia je spojená s poplatkom Výjazd technika.

[20] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov. Poskytovanie Služby Extra balíky Účastníkovi je možné výlučne v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné v mieste umiestnenia Služby.

[21] Služba Extra balík SATELIT Extra HBO+GO pozostáva z Extra balíka SATELIT Extra HBO a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[22] Inštalácia, resp. doinštalácia tretieho a štvrtého Koncového zariadenia je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika. V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[23] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[24] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[25] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika.

[26] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia sa voči Účastníkovi uplatní pri každej aktivácii Koncového zariadenia bez ohľadu na to, aký počet Koncových zariadení si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu Koncových zariadení. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého Koncového zariadenia, pri aktivácii prvého a ďalšieho Koncového zariadenia ako aj pri deaktivácii ďalšieho Koncového zariadenia. Aktivácia je spojená s poplatkom Výjazd technika.

[27] Zriadenie Služby satelitnej televízie samoinštaláciou je možné výlučne v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné.

[28] Poplatok Základná inštalácia technikom pri zriadení Služby satelitnej televízie v prípade, ak si Účastník zvolil ako Koncové zariadenie CA modul, nezahŕňa úkony spojené s konfiguráciou televízneho prijímača Účastníka a CA modulu.

[29] Podnik tento program služieb novým Účastníkom nepredáva. Služba Nová DIGI – SATELIT BASIC je poskytovaná Účastníkom, ktorý do 31.10.2015 využívali niektorý z programov Starej služby. S účinnosťou od 01.11.2015 poskytuje Podnik týmto Účastníkom program služby SATELIT BASIC za podmienok stanovených v tejto časti Cenníka. Platí pritom nasledovné: a)Účastník Starej služby využívajúci program STV balík alebo Základný balík bude s účinnosťou od 01.11.2015 využívať program služby SATELIT BASIC, b)Účastník Starej služby využívajúci program Extra I. balík budú s účinnosťou od 01.11.2015 využívať program služby SATELIT BASIC s Extra balíkom SATELIT Extra HU. Podnik neuplatní poplatok za nájom HD STB voči týmto Účastníkom a tým zariadeniam, ktoré majú ku 01.11.2015 aktívne. Voči Koncovým zariadeniam, ktoré si Účastník objedná po tomto dátume, bude Podnik uplatňovať štandardné podmienky v zmysle tohto Cenníka. Týmto nie je dotknutá možnosť Účastníka Starej služby požiadať Podnik o prechod na Novú DIGI v programe SATELIT BASIC, prípadne SATELIT Štandard alebo Maxi aj pred týmto dátumom.

[30] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov.

[31] Služba Extra balík SATELIT Extra HBO+GO pozostáva z Extra balíka SATELIT Extra HBO a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[32] Inštaláciu, resp. doinštaláciu tretieho a štvrtého Koncového zariadenia HD STB nie je možné vykonať formou samoinštalácie. Inštalácia, resp. doinštalácia tretieho a štvrtého Koncového zariadenia je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika. V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[33] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[34] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[35] V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok neúčtuje.

[36] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika.

[37] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia (HD STB alebo CA modul) sa voči Účastníkovi uplatní pri každej aktivácii Koncového zariadenia bez ohľadu na to, aký počet Koncových zariadení si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu Koncových zariadení. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého Koncového zariadenia, pri aktivácii prvého a ďalšieho Koncového zariadenia ako aj pri deaktivácii ďalšieho Koncového zariadenia. Aktivácia je spojená s poplatkom Výjazd technika.