Právne informácie HU

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na základe § 42 ods. 1 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. Bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

 

1. Identifikačné údaje podniku

 

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje viaceré elektronické komunikačné služby prostredníctvom pevnej  a držužicovej (satelitnej) siete, pričom základný rozsah ponúkaných služieb je:

 

 

Podrobnosti o  portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a na www.digislovakia.sk.

 

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb a zároveň v príslušných Osobitných podmienkach vydaných pre jednotlivé služby (satelitnej televízie, káblovej televízie, internetového prístupu, satelit v káblovke a mobilnej televízie DIGI GO). Aktuálne znenia Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok.

 

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby, sú uvedené spravidla v platnom Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. (Cenník) alebo podmienkach jednotlivých kampaní (Kampane).

 

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny vrátane všetkých cenových položiek, štandardných zliav, osobitných a cielených systémov taríf uplatňovaných spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o. pri poskytovaní služieb sú určené v Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o.

 

Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete v Dokumentoch.

 

Informácie o poplatkoch súvisiacich s koncovými zariadeniami (nájmom/výpožičkou), sú uvedené v aktuálnom znení Cenníka pre poskytovanie verejných služieb (Cenník).

 

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. je obsiahnutý v časti VII. Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, ktorých aktuálne znenie nájdete v Dokumentoch.

 

Poučenie spotrebiteľa: Účastník, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zamietla alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadril k žiadosti o nápravu, na základe ktorej Účastník vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo, ak sa Účastník domnieva, že spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. porušila jeho práva. Účastník môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu info@digislovakia.sk. Účastník predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenia sa k žiadosti o nápravu zo strany spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Účastník môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke https://ec.europa.eu/odr. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je okrem právnických osôb zapísaných v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov aj orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je pre spory vyplývajúce zo Zmluvy týkajúcich kvality a ceny Služieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. Účastník je oprávnený obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu s podnikom, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, o čom je informovaný aj v časti VII. Všeobecných podmienok (Reklamačný poriadok).

 

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o. nájdete v časti Kontakty.

 

7. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám alebo ich používania spôsobom uvedeným v časti III., článok 5 Všeobecných podmienok, ktoré nájdete v Dokumentoch.

 

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo v Osobitných podmienkach vydaných pre príslušnú službu a najmä v  Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o., a.s.. Tieto dokumenty nájdete na v Dokumentoch.

 

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Účastníkom poskytujeme možnosť kontroly viacerými dostupnými prostriedkami. Účastník môže informáciu o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu žiadať formou hlasovej správy – prostredníctvom zákazníckej linky 0850 211 112 alebo prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním mailu na info@digislovakia.sk. Za účelom snahy o riadne vybavenie žiadosti účastníka žiadame o jasné uvedenie predmetu svojej žiadosti.

 

10. Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, príslušných Osobitných podmienkach a v  Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. Tieto dokumenty nájdete v Dokumentoch.

 

11. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. Nájdete ho v Dokumentoch.

 

12. Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Údaje a informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad o pravidlách férového využívania, agregácii, blokovaní, filtrovaní), ako aj o vplyve týchto pravidiel a opatrení na možnosť využívania služby koncovým užívateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú, zverejňuje spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. spôsobom uvedeným v bode 8.

 

13. Informácie o postupoch Podniku v prípade neplatenia faktúr

Jednou zo základných povinností účastníkov služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. je povinnosť  uhrádzať riadne a včas faktúry za poskytnuté služby. Za riadnu a včasnú úhradu sa považuje úhrada so správnymi identifikačnými údajmi (najmä variabilný symbol), ktorá je pripísaná na bankový účet Podniku alebo uhradená v hotovosti na Predajnom mieste spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. najneskôr v deň splatnosti faktúry.

 

Ak faktúra nebude uhradená včas, spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. upozorní Účastníka na túto skutočnosť. Upozornenie môže byť realizované formou písomnou, volaním, SMS správou, MMS správou, e-mailom, príp. faxom. Najbežnejšou formou upozornenia je zaslanie upomienky, a to buď v rámci nasledujúcej faktúry alebo ako osobitný dokument.

 

V prípade oneskorenia s úhradou faktúry spojeného s potrebou zaslania upomienky môže byť účastníkovi účtovaná sankcia vo forme zmluvnej pokuty, resp. sankčného poplatku vo výške podľa platného Cenníka. Zároveň nám vzniká právo účtovať úroky z omeškania v zmysle platných Všeobecných podmienok.

 

Ak Účastník neuhradí faktúru ani po uplynutí dodatočnej lehoty 5 dní od upozornenia zo strany DIGI SLOVAKIA. s.r.o., máme právo pristúpiť k  k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania služieb.  V takomto prípade môže dôjsť zároveň k účtovaniu poplatku za prerušenie poskytovania služieb pre neplatenie vo výške podľa platného Cenníka.

 

Ak Účastník neuhradí faktúru ani do 45 dní po jej splatnosti, DIGI SLOVAKIA. s.r.o. má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb.

 

14. Informácie v súlade s prílohou č. 2 všeobecného povolenia týkajúce sa parametrov pripojenia, politiky spravodlivého užívania a parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku.

Informácie sú uvedené v tabuľke.

 

15. Informácie o službe prenosu televízneho vysielania

V súlade so Všeobecným povolením č. 1/2014 zverejňuje DIGI SLOVAKIA, s.r.o. informáciu, že prístup k programovým službám verejnosti získal od vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Povinnosť platiť za balíček služby satelitnej alebo káblovej televízie obsahujúci predmetné programové služby tým nie je dotknutá.

 

16. Informácie pre stavebníkov a developerov

Poskytovanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a následných nadväzujúcich vyjadrení (napr. vyjadrenia potrebné k realizácii prekládok vedení) tretím stranám (stavebníkom, projektantom a pod.) ohľadom existencie elektronických komunikačných sieti vo vlastníctve alebo v správe spoločnosti DIGI Slovakia s.r.o. , ako aj vytýčenie trasy vedenia EKS, bude v mene spoločnosti DIGI Slovakia s.r.o od 1.02.2016 poskytovať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Svoje žiadosti o vyjadrenie môžete registrovať na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stavebnikov-a-developerov#-1

Call Now Button