Cenník pre poskytovanie verejných služieb

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB.

ÚČINNOSŤ : OD 11.05.2020

ZÚČTOVACIE OBDOBIE : KALENDÁRNY MESIAC.

Ceny uvedené v tomto Cenníku sa vzťahujú na Účastníkov využívajúcich služby spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. bez viazanosti aj s viazanosťou, ak nie je v Zmluve alebo v niektorej jej časti uvedené inak.

 

AKTUÁLNA PONUKA SLUŽIEB

 

1. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB INTERNETOVÉHO PRÍSTUPU

 

1.1. Pripojenie do internetu prostredníctvom metalickej technológie typu ADSL, VDSL, active ethernet alebo optickej technológie

 

Službou Internetového prístupu sa rozumie služba internetového prístupu poskytovaná prostredníctvom metalickej technológie ADSL, VDSL, active ethernet alebo prostredníctvom optickej technológie a je možné je zriadiť Účastníkovi prostredníctvom technológie, ktorá je dostupná v lokalite, v ktorej Účastník žiada o zriadenie a poskytovanie Služby Internetového prístupu (inštalačná adresa). V prípade dostupnosti viacerých technológií na adrese poskytovania Služby Internet má Účastník právo zvoliť si určitú technológiu v rámci uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, vrátane dodatkov k nej.

 

1.2. Zriadenie služby

 

Službu internetového prístupu je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia) alebo samoinštaláciou.

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika)

 

Štandardný materiál:

 1. do 10 m UTP kábel
 2. 2 ks RJ 45 konektory

 

SAMOINŠTALÁCIA II. – zriadenie prípojky do siete internet bez inštalácie wifi-routera

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácii

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou nadštandardného materiálu

 

Poplatky – zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom – jednorazový poplatok 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia technikom – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Samoinštalácia II. – jednorazový poplatok 40,00 € 48,00 € jednorazovo
Samoinštalácia II. – mesačný poplatok 1,67 € 2,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 48,00 €)
Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácii) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácii) 12,50 € 15,00 € jednorazovo

 

  Bonus na zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Maximálna doba poskytovania bonusu
Maximálna výška bonusu s DPH
Bonus na Základnú inštaláciu technikom alebo Základnú inštaláciu 2 PLAY I. – mesačný poplatok[1] 2,50 € mesačne 3,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 72,00 €
Bonus na Samoinštaláciu II. – mesačný poplatok[2] 1,67 € mesačne 2,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 48,00 €

 

1.3. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky

 

Základný balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
INTERNET Štandard PLUS 11,67 € 14,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
INTERNET Premium 14,17 € 17,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

1.4. Nájom zariadení – mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení a ostatné mesačné poplatky

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom WIFI routera[3] 1,25 € / kus 1,50 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Ostatné mesačné poplatky Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Pevná verejná IP adresa 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[4] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

1.5. Poskytovanie Služby internetového prístupu

 

Podnik poskytuje Službu internet prostredníctvom metalickej technológie (ADSL a VDSL), active ethernet a na optickej technológií v nasledovných základných balíkoch:

 

Základný balík
Technológia Rýchlosť downstream/upstream[5]
Objem dát
Maximálna agregácia
INTERNET Štandard PLUS metalická ADSL profil A: do 4/0,5 Mbit/s
profil B: do 8/1 Mbit/s
neobmedzený do pomeru 1:55
metalická VDSL profil A: do 8/1 Mbit/s
profil B: do 30/3 Mbit/s
neobmedzený do pomeru 1:55
optická profil B: do 30/3 Mbit/s neobmedzený neuplatňuje sa
active ethernet do 30/15 Mbit/s neobmedzený neuplatňuje sa
INTERNET Premium metalická VDSL do 60/6 Mbit/s neobmedzený do pomeru 1:55
optická do 60/6 Mbit/s neobmedzený neuplatňuje sa
active ethernet do 50/25 Mbit/s neobmedzený neuplatňuje sa

 

Rýchlosť prenosu dát v jednotlivých Balíkoch nie je garantovaná, čím nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy (prostriedky nápravy a podmienky ich uplatnenia sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a môžu byť uplatnené aj pri veľkých trvajúcich a opakujúcich sa odchýlkach od skutočného výkonu Služby internetového prístupu za predpokladu, že boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy). Uvedené hodnoty rýchlosti internetového pripojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia Technických zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby internetového prístupu vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť Služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvality prenosu – jitter a stratovosť paketov) ako aj vzdialenosť Účastníka od uzla Siete – čím ďalej je Účastník, tým je dosiahnuteľná rýchlosť nižšia a počet Účastníkov zapojených na rovnakom káblovom zväzku zdieľajúcich tak šírku prenosového pásma (čím viac Účastníkov zdieľa šírku prenosového pásma v rovnakom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia); Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby.

 

Profil – stanovuje maximálnu rýchlosť (proklamovanú), ktorú je podľa tabuľky vyššie možné dosiahnuť pri zriadení služby internetového prístupu prostredníctvom zvolenej technológie Účastníkom v zvolenom Mieste inštalácie pre zvolený balík služby. Dostupný Profil si Účastník môže overiť u Podniku.

 

Minimálna rýchlosť – rýchlosť potrebná na to, aby Služba internetového prístupu mohla byť Účastníkovi zriadená. Hodnota minimálnej rýchlosti jednotlivých balíkov, zodpovedá 20% z ich maximálnej rýchlosti uvedenej vyššie pre jednotlivé balíky, a prípadne aj Profily.

 

Maximálna rýchlosť (Proklamovaná rýchlosť) – rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabšou prevádzkou (od 0:00 hod do 19:00 hod) za predpokladu, že k zariadeniam Podniku nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť. Maximálna rýchlosť je do hodnoty v Mbit/s, uvedenej vyššie pre jednotlivé balíky, a prípadne aj Profily, a nemožnosť jej dosiahnutia môže byť spôsobená aj parametrami a špecifikáciou Koncového bodu siete, ktorý Účastník používa pri používaní Služieb internetového prístupu. V takom prípade ide o technickú nemožnosť dosahovania danej maximálnej teoreticky dosiahnuteľnej rýchlosti.

 

Bežne dostupná rýchlosť – rýchlosť, ktorú môže Účastník väčšinu času očakávať pri využívaní Služby internetového prístupu. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti jednotlivých balíkov, zodpovedá pri pripojení do internetu prostredníctvom technológie active ethernet 70% z ich maximálnej rýchlosti a pri pripojení prostredníctvom metalickej technológie typu ADSL, VDSL alebo optickej technológie 50% z ich maximálnej rýchlosti, uvedenej vyššie pre jednotlivé balíky, a prípadne aj Profily.

 

FUP[6] – hranica FUP je stanovená na 300 GB a predstavuje súčet prijatých a odoslaných dát. Do preneseného objemu dát sa započítava aj prenos nevyžiadaných dát. Negarantovaná rýchlosť po prekročení hranice FUP je 20% z maximálnej rýchlosti Účastníkom využívaného balíka (prípadne v danom Profile), uvedenej vyššie v tomto bode alebo v Zmluve, resp. v Dodatku k Zmluve. Po znížení rýchlosti môže dôjsť k sťaženiu využívania dátovo náročnejších internetových stránok a aplikácií, sťahovania dátovo náročnejších obsahov a prehliadania a sťahovania dátovo náročnejších multimediálnych súborov.

 

1.6. Ostatné – jednorazové poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Aktivačný poplatok[7] 0,00 € 0,00 € jednorazovo
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[8] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Poplatok za opätovnú aktiváciu[9] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby, na novej lokalite nie je zriadený koncový bod siete 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Výjazd technika[10] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
Administratívny poplatok (zmena balíka) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa
jednorazovo

 

Pokuta Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie WIFI routera v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

2. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB MOBILNEJ TELEVÍZIE DIGI GO

 

Služba mobilnej televízie je poskytovaná ako predplatená služba. Jej využívanie Účastníkom je možné len počas obdobia, na ktoré bola predplatená. Službu mobilnej televízie si je možné predplatiť na obdobie 1 (jedného) mesiaca, 3 (troch) mesiacov alebo 12 (dvanásť) mesiacov, a to aj opakovane. Predplatené obdobie začína plynúť deň nasledujúci po dni počas ktorého bola služba aktivovaná a končí uplynutím posledného dňa predplateného obdobia.

 

Služba DIGI GO
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
1 (jeden) mesiac 5,00 € 6,00 € jednorazovo vopred
3 (tri) mesiace 12,50 € 15,00 € jednorazovo vopred
12 (dvanásť) mesiacov 40,00 € 48,00 € jednorazovo vopred

 

Účastníkovi, ktorému je poskytovaná doplnková služba TV Archív ako doplnková služba pre službu káblovej televízie alebo pre službu satelitnej televízie prostredníctvom aplikácie DIGI GO, sú poskytované služby mobilnej televízie DIGI GO počas celej doby poskytovania doplnkovej služby TV Archív v rámci príslušného poplatku za doplnkovú službu TV Archív, t.j. neuplatní sa vyššie uvedená časť cenníka pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO. Účastník berie na vedomie, že podmienkou využívania doplnkovej služby TV Archív prostredníctvom aplikácie DIGI GO je aktivácia aplikácie DIGI GO Účastníkom v e-Konte.

 

3. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB KÁBLOVEJ TELEVÍZIE A ZVÝHODNENÉHO BALÍKA SLUŽIEB 2 PLAY

 

3.1. Zriadenie služby

 

Službu káblovej televízie je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia). Výmenu Koncového zariadenia je možné vykonať samoinštaláciou s doručením Koncového zariadenia na Predajné miesto (bezplatne) alebo prostredníctvom technika (osobitne spoplatnené jednorazovým poplatkom Výjazd technika).

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM (štandardné úkony technika spojené s inštaláciou Koncového zariadenia – CA modul)

 

Štandardný materiál:

 1. 10 m koaxiálneho kábla RG6
 2. účastnícka zásuvka 1 ks
 3. 3 ks F konektorov
 4. 1 F spojka

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY I. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Samoinštalácie (vrátane štandardného materiálu).

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácii

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou nadštandardného materiálu

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM III. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou HDMI kábla (cena je účtovaná v závislosti od počtu potrebných HDMI káblov)

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM IV. – nadštandardná inštalácia služby na základe osobitnej dohody s Účastníkom

 

Poplatky – zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom – jednorazový poplatok 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia technikom – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Základná inštalácia 2 PLAY I. 60,00 € 72,00 €
jednorazovo
Základná inštalácia 2 PLAY I. – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácií) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácií) 12,50 € 15,00 € jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom III. (príplatok k základnej inštalácií) 2,50 € / kus 3,00 € / kus jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom IV. (príplatok k základnej inštalácií) individuálne individuálne
jednorazovo

 

Bonus na zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Maximálna doba poskytovania bonusu
Maximálna výška bonusu s DPH
Bonus na Základnú inštaláciu technikom alebo Základnú inštaláciu 2 PLAY I. – mesačný poplatok[11] 2,50 € mesačne 3,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 72,00 €

 

3.2. Zriadenie doplnkovej služby TV Archív

 

Doplnková služba TV Archív je poskytovaná Podnikom ako doplnková služba pre službu káblovej televízie, t.j. podmienkou objednania a aktivovania doplnkovej služby TV Archív je súčasné využívanie služby káblovej televízie. Podnik poskytuje Účastníkovi doplnkovú službu TV Archív pre službu káblovej televízie iba prostredníctvom aplikácie mobilnej televízie DIGI GO. Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je aktivácia aplikácie DIGI GO Účastníkom v e-Konte a používanie aplikácie DIGI GO Účastníkom a funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet s rýchlosťou internetového pripojenia minimálne 1,5 Mbps (avšak pre kvalitné využitie služby je odporúčaná rýchlosť internetového pripojenia minimálne 3,0 Mbps). Súčasťou doplnkovej služby TV Archív nie je poskytovanie pripojenia do siete Internet. Výber poskytovateľa služby pripojenia do siete internet je výlučne v zodpovednosti Účastníka. Dátové prenosy súvisiace s využívaním doplnkovej služby TV Archív sa čerpajú a spoplatňujú v zmysle cenníka príslušného poskytovateľa služby pripojenia do siete Internet. Využívanie doplnkovej služby TV Archív je náročnejšie na spotrebu dát, preto ak Účastník využíva na pripojenie do siete Internet dátové prenosy s predplateným objemom dát, jeho spotreba môže rapídne stúpnuť, v závislosti od doby sledovania služby TV Archív. Podnik je oprávnený poskytovanie doplnkovej služby TV Archív kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť podmienky jej poskytovania. Poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO sa spravuje podmienkami uvedenými v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO.

 

3.3. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 

BALÍKY KÁBLOVKA

 

Bratislava
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Štandard 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Prievidza / Bojnice
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Štandard 6,33 € 7,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Komárno, Handlová, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Šaľa, Senica, Brezno, Košice
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

BALÍKY „2 PLAY“ [12]

 

Balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY KÁBLOVKA Štandard (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Štandard PLUS) 16,33 € 19,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA Premium (KÁBLOVKA Premium a INTERNET Premium) 21,58 € 25,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA TV Premium (KÁBLOVKA Premium a INTERNET Štandard PLUS) 19,08 € 22,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA INTERNET Premium (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Premium) 18,83 € 22,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Extra balíky[13]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Extra HBO HD 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Extra HBO HD+GO[14] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Extra HU+[15] 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Doplnková služba
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
TV Archív[16] 1,58 € 1,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

3.4. Nájom zariadení

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[17] 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom WIFI routera[18] 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

3.5. Ostatné mesačné poplatky

 

Ostatné mesačné poplatky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Dočasné prerušenie služby zo strany účastníka[19] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

3.6. Ostatné jednorazové poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[20] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Poplatok za opätovnú aktiváciu[21] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby, na novej lokalite nie je zriadený koncový bod siete 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Výjazd technika[22] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
Administratívny poplatok (zmena balíka) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok[23] 25,00 € 30,00 € jednorazovo
Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

Pokuta Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Koncového zariadenia v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie WIFI routera v prenájme zo strany Účastníka 50.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

4. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SATELIT V KÁBLOVKE

 

4.1. Zriadenie služby

 

Službu satelit v káblovke je možné zriadiť prostredníctvom technika zmluvného partnera Podniku (základná a rozšírená inštalácia) vo vybraných lokalitách uvedených v Prílohe č. 1 tohto Cenníka a na internetovej stránke Podniku.

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika spojené s inštaláciou Koncového zariadenia – CA modul)

 

Štandardný materiál:

 1. 10 m koaxiálneho kábla RG6
 2. účastnícka zásuvka 1 ks
 3. 3 ks F konektorov
 4. 1 F spojka

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou materiálu nad rozsah štandardného materiálu

Poplatky – zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom – jednorazový poplatok 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia technikom – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Rozšírená inštalácia technikom (príplatok k základnej inštalácii) podľa cenníka zmluvného partnera Podniku podľa cenníka zmluvného partnera Podniku jednorazovo

 

Bonus na zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Maximálna doba poskytovania bonusu
Maximálna výška bonusu s DPH
Bonus na Základnú inštaláciu technikom alebo Základnú inštaláciu 2 PLAY I. – mesačný poplatok[24] 2,50 € mesačne 3,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 72,00 €

 

4.2. Zriadenie doplnkovej služby TV Archív

 

Doplnková služba TV Archív je poskytovaná Podnikom ako doplnková služba pre službu káblovej televízie, t.j. podmienkou objednania a aktivovania doplnkovej služby TV Archív je súčasné využívanie služby káblovej televízie. Podnik poskytuje Účastníkovi doplnkovú službu TV Archív pre službu káblovej televízie iba prostredníctvom aplikácie mobilnej televízie DIGI GO. Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je aktivácia aplikácie DIGI GO Účastníkom v e-Konte a používanie aplikácie DIGI GO Účastníkom a funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet s rýchlosťou internetového pripojenia minimálne 1,5 Mbps (avšak pre kvalitné využitie služby je odporúčaná rýchlosť internetového pripojenia minimálne 3,0 Mbps). Súčasťou doplnkovej služby TV Archív nie je poskytovanie pripojenia do siete Internet. Výber poskytovateľa služby pripojenia do siete internet je výlučne v zodpovednosti Účastníka. Dátové prenosy súvisiace s využívaním doplnkovej služby TV Archív sa čerpajú a spoplatňujú v zmysle cenníka príslušného poskytovateľa služby pripojenia do siete Internet. Využívanie doplnkovej služby TV Archív je náročnejšie na spotrebu dát, preto ak Účastník využíva na pripojenie do siete Internet dátové prenosy s predplateným objemom dát, jeho spotreba môže rapídne stúpnuť, v závislosti od doby sledovania služby TV Archív. Podnik je oprávnený poskytovanie doplnkovej služby TV Archív kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť podmienky jej poskytovania. Poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO sa spravuje podmienkami uvedenými v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO.

 

4.3. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 

Základné balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SAT2CABLE Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SAT2CABLE Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

EXTRA balíky[25]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SAT2CABLE Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SAT2CABLE Extra HBO+GO[26] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Doplnková služba
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
TV Archív[27] 1,58 € 1,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

4.3.1. Nájom zariadení a ostatné mesačné poplatky

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[28] 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[29] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

4.3.2. Ostatné jednorazové poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[30] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby – odinštalácia a opätovná inštalácia Koncového zariadenia 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Výjazd technika[31] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
Administratívny poplatok (zmena balíka) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok[32] 25,00 € 30,00 € jednorazovo
Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

Pokuty Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Koncového zariadenia v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

5. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SATELITNEJ TELEVÍZIE A ZVÝHODNENÉHO BALÍKA SLUŽIEB 2 PLAY

 

5.1. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY SATELITNEJ TELEVÍZIE (NOVÁ DIGI)

 

5.1.1. Zriadenie služby

 

Službu satelitnej televízie (NOVÁ DIGI) je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia) alebo samoinštaláciou [33] s doručením Koncového zariadenia na Predajné miesto (bezplatne) alebo prostredníctvom technika (osobitne spoplatnené jednorazovým poplatkom Výjazd technika). V prípade, ak si Účasník zvolil ako Koncové zariadenie CA modul:

 • inštalácia technikom (poplatok Základná inštalácia technikom a Dodatočný výjazd technika) je možná iba, ak televízny prijímač Účastníka (i) obsahuje DVB-S2 tuner s CI+ slotom (ii) bol vyrobený v roku 2013 alebo neskôr (iii) značky SAMSUNG alebo LG
 • samoinštalácia je možná iba, ak televízny prijímač Účastníka (i) obsahuje DVB-S2 tuner s CI+ slotom s podporou formátu zvuku AAC (ii) bol vyrobený v roku 2013 alebo neskôr

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika spojené s prvou inštaláciou zariadenia, resp. odinštaláciou a novou inštaláciou zariadenia na novej inštalačnej adrese)

 

1. Zariadenie spojené s nájmom Koncového zariadenia (HD STB, HD STB PVR alebo CA modul) spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:

 1. HD STB a/alebo HD STB PVR a/alebo CA modul
 2. Smart Karta
 3. Zdrojový kábel v prípade Koncového zariadenia HD STB a/alebo HD STB PVR, resp. adaptér
 4. HDMI kábel v prípade Koncového zariadenia HD STB a/alebo HD STB PVR
 5. Diaľkové ovládanie pre HD STB a/alebo HD STB PVR

 

2. Štandardný materiál:

a. spojený so základnou inštaláciou 1. Koncového zariadenia /1ks/ – 1 ks parabolická anténa (priemeru 80 cm); 1 ks SINGLE LNB; 1 ks konzola; 10 m koaxiálneho kábla; 2 ks F konektorov

b. spojený so základnou inštaláciou 2. až 4. Koncového zariadenia /2 a viac ks/ – 1 ks parabolická anténa (priemeru 80 cm); 1 ks TWIN LNB / QUAD LNB; 1 ks konzola; 10 m koaxiálneho kábla pre 1 ks

Koncového zariadenia; 2 ks F konektorov pre 1 ks Koncového zariadenia

c. spojený s doinštaláciou 2. až 4. Koncového zariadenia – 1 ks TWIN LNB / QUAD LNB; 10 m koaxiálneho kábla pre 1 ks Koncového zariadenia; 2 ks F konektorov pre 1 ks Koncového zariadenia

 

SAMOINŠTALÁCIA I. – zriadenie satelitnej televíznej služby bez inštalácie technikom a bez poskytnutia materiálu zo strany DIGI (napr. parabola, káble, LNB)

SAMOINŠTALÁCIA II. – zriadenie satelitnej televíznej služby bez inštalácie technikom s využitím materiálu zo strany DIGI (napr. parabola, káble, LNB)

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY I. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Samoinštalácie.

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY II. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony technika pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Základnej inštalácie.

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácií

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou neštandardnej konzoly

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM III. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou HDMI kábla (cena je účtovaná v závislosti od počtu potrebných HDMI káblov)

 

Poplatky – zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom – jednorazový poplatok 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia technikom – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Základná inštalácia 2PLAY I. 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia 2PLAY II. – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 €
mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Samoinštalácia I. – jednorazový poplatok 0,00 € neuplatňuje sa
jednorazovo
Samoinštalácia I. – mesačný poplatok 0,00 € neuplatňuje sa
mesačne
Samoinštalácia II. – jednorazový poplatok 40,00 € 48,00 €
jednorazovo
Samoinštalácia II. – mesačný poplatok 1,67 € 2,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 48,00 €)
Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácii) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácii) 12,50 € 15,00 € jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom III. (príplatok k základnej inštalácii) 2,50 € / kus 3,00 € / kus jednorazovo

 

Bonus na zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Maximálna doba poskytovania bonusu
Maximálna výška bonusu s DPH
Bonus na Základnú inštaláciu technikom alebo Základnú inštaláciu 2 PLAY I. – mesačný poplatok[34] 2,50 € mesačne 3,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 72,00 €
Bonus na Samoinštaláciu II. – mesačný poplatok[35] 1,67 € mesačne 2,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 48,00 €

 

5.1.2. Zriadenie doplnkovej služby TV Archív

 

Doplnkovú službu TV Archív je možné zriadiť iba prostredníctvom samoinštalácie Účastníkom s využitím samoinštalačného balíka Podniku:

 1. Rozšírená samoinštalácia I. – inštalácia prostredníctvom 1,5 m ethernetového kábla (poplatok Rozšírená samoinštalácia I.) je možná iba vtedy, ak má Účastník funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet a Koncové zariadenie, ktoré umožňuje prepojenie Koncového zariadenia prostredníctvom ethernetového kábla (RJ45) s routerom Účastníka;
 2. Rozšírená samoinštalácia II. – inštalácia prostredníctvom prídavného WIFI zariadenia: (poplatok Rozšírená samoinštalácia II.) je možná iba vtedy, ak má Účastník funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet a Koncové zariadenie, ktoré umožňuje prepojenie Koncového zariadenia prostredníctvom prídavného WIFI zariadenia Podniku s routerom Účastníka.

Rozšírenú samoinštaláciu I. alebo Rozšíreniu samoinštaláciu II. vykoná Účastník prostredníctvom samoinštalačného balíka, ktorý Podnik doručí Účastníkovi do 30 dní od uzavretia zmluvy alebo dodatku, ktorých predmetom bude využívanie služby TV Archív.

 

Jednorazové poplatky
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Rozšírená samoinštalácia I[36] (nie je príplatkom k základnej inštalácii) 0,00 € neuplatňuje sa
Jednorazovo
Rozšírená samoinštalácia II[37] (nie je príplatkom k základnej inštalácii) 8,33 € / kus 10,00 € / kus
Jednorazovo

 

Doplnková služba TV Archív je poskytovaná Podnikom ako doplnková služba pre službu satelitnej televízie, t.j. podmienkou objednania a aktivovania doplnkovej služby TV Archív je súčasné využívanie služby satelitnej televízie. Účastníkovi služby satelitná televízia je doplnková služba TV Archív poskytovaná prostredníctvom vybraného Koncového zariadenia (HD STB, HD STB PVR alebo HD STB ISK) a aplikácie DIGI GO. Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet s rýchlosťou internetového pripojenia minimálne 1,5 Mbps (avšak pre kvalitné využitie služby je odporúčaná rýchlosť internetového pripojenia minimálne 3,0 Mbps). Súčasťou doplnkovej služby TV Archív nie je poskytovanie pripojenia do siete Internet. Výber poskytovateľa služby pripojenia do siete internet je výlučne v zodpovednosti Účastníka. Dátové prenosy súvisiace s využívaním doplnkovej služby TV Archív sa čerpajú a spoplatňujú v zmysle cenníka príslušného poskytovateľa služby pripojenia do siete Internet. Využívanie doplnkovej služby TV Archív je náročnejšie na spotrebu dát, preto ak Účastník využíva na pripojenie do siete Internet dátové prenosy s predplateným objemom dát, jeho spotreba môže rapídne stúpnuť, v závislosti od doby sledovania služby TV Archív. Podnik je oprávnený poskytovanie doplnkovej služby TV Archív kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť podmienky jej poskytovania.

 

Účastník, ktorému je poskytovaná doplnková služba TV Archív v rámci služby satelitnej televízie prostredníctvom vybraného Koncového zariadenia berie na vedomie, že doplnková služba TV Archív je Podnikom poskytovaná najviac pre 2 (dve) Koncové zariadenia a zároveň Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet a Koncové zariadenie, ktoré umožňuje prepojenie Koncového zariadenia prostredníctvom eternetového kábla (RJ45) alebo prostredníctvom prídavného WIFI zariadenia poskytnutého Podnikom s routerom Účastníka. V prípade ak je prepojenie Koncového zariadenia a routera Účastníka realizované prostredníctvom prídavného WIFI zariadenia, potom Účastník berie na vedomie, že pre optimálne fungovanie prepojenia je potrebné využívať prídavné WIFI zariadenie Podniku. Kvalita prepojenia prostredníctvom technológie WIFI závisí od externých okolností, vplyvov a faktorov, ktoré Podnik nevie ovplyvniť a z toho dôvodu Podnik nenesie zodpovednosť za kvalitu signálu a kvalitu prepojenia na vzdialenosť prevyšujúcu vzdialenosť 1 (jedného) metra bez viditeľných prekážok na priamej trase medzi prídavným WIFI zariadením a routerom Účastníka.

 

Účastník, ktorému je poskytovaná doplnková služba TV Archív ako doplnková služba pre službu satelitnej televízie prostredníctvom aplikácie DIGI GO berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je aktivácia aplikácie DIGI GO Účastníkom v e-Konte a používanie aplikácie DIGI GO Účastníkom a zároveň berie na vedomie, že poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO sa spravuje podmienkami uvedenými v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO.

 

5.1.3. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 

Základné balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SATELIT Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

EXTRA balíky[38]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SATELIT Extra HU+ 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Extra HBO+GO[39] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Doplnková služba
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
TV Archív[40] 1,58 € 1,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

BALÍKY „2 PLAY“[41]

 

Balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY SATELIT Štandard (SATELIT Štandard a INTERNET Štandard PLUS) 16,33 € 19,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT Premium (SATELIT Premium a INTERNET Premium) 21,58 € 25,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT TV Premium (SATELIT Premium a INTERNET Štandard PLUS) 19,08 € 22,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT INTERNET Premium (SATELIT Štandard a INTERNET Premium) 18,83 € 22,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

5.1.4. Nájom zariadení

 

5.1.4.1 Mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení a ostatné poplatky

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé (HD STB, HD STB ISK a/alebo CA modul) 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[42] (HD STB, HD STB ISK a/alebo CA modul) 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia PVR – prvé [43] (HD STB PVR) 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia PVR – druhé až štvrté [44] (HD STB PVR) 3,33 € / kus 4,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom WIFI routera[45] 1,25 € / kus 1,50 € / kus
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[46] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

5.1.4.2 Spôsob určenia mesačného poplatku za nájom pri kombinácií Koncových zariadení a Koncových zariadení PVR

 

Účastník môže súčasne využívať Koncové zariadenia a Koncové zariadenia PVR. Koncové zariadenie je možné využívať iba ako prvé alebo prvé a druhé Koncové zariadenie. Mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení sa určujú nasledovne:

 

Typ Koncového zariadenia (KZ)
Prvé
Druhé Tretie Štvrté Poplatky spolu bez DPH Poplatky spolu s DPH Splatnosť ceny
KZ PVR KZ PVR KZ (HD STB, CA modul) KZ (HD STB, CA modul) 10,83 € 13,00 €
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KZ PVR KZ PVR KZ (HD STB, CA modul) 8,33 € 10,00 €
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KZ PVR KZ (HD STB, CA modul) KZ (HD STB, CA modul) 6,25 € 7,50 €
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KZ PVR KZ (HD STB, CA modul) 3,75 € 4,50 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

5.1.5. Ostatné jednorazové poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[47] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Poplatok za opätovnú aktiváciu[48] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby – odinštalácia a opätovná inštalácia zariadenia 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Výjazd technika[49] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
Administratívny poplatok (zmena balíka alebo zmena Koncového zariadenia) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok[50] 25,00 € 30,00 € jednorazovo
Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

Pokuty Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenie Koncového zariadenia (HD STB a/alebo CA modul) v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenie Koncového zariadenia PVR v prenájme zo strany Účastníka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie zdrojového kábla, resp. adaptéra zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenie SCART alebo HDMI kábla zo strany Účastníka 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie WIFI routera v prenájme zo strany Účastníka 50.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

SLUŽBY, KTORÉ UŽ NIE JE MOŽNÉ AKTIVOVAŤ

1. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB INTERNETOVÉHO PRÍSTUPU

 

1.1. Pripojenie do internetu prostredníctvom metalickej technológie typu ADSL, VDSL, active ethernet alebo optickej technológie

 

Službou Internetového prístupu sa rozumie služba internetového prístupu poskytovaná prostredníctvom metalickej technológie ADSL, VDSL, active ethernet alebo prostredníctvom optickej technológie a je možné je zriadiť Účastníkovi prostredníctvom technológie, ktorá je dostupná v lokalite, v ktorej Účastník žiada o zriadenie a poskytovanie Služby Internetového prístupu (inštalačná adresa). V prípade dostupnosti viacerých technológií na adrese poskytovania Služby Internet má Účastník právo zvoliť si určitú technológiu v rámci uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, vrátane dodatkov k nej.

 

1.2. Zriadenie služby

 

Službu internetového prístupu je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia) alebo samoinštaláciou.

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika)

 

Štandardný materiál:

 1. do 10 m UTP kábel
 2. 2 ks RJ 45 konektory

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácií

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou nadštandardného materiálu

 

Jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Samoinštalácia 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Základná inštalácia technikom 58,34 € 70,00 € jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácií) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácií) 12,50 € 15,00 € jednorazovo

 

1.3. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky

 

Základný balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
INTERNET Štandard PLUS 15,00 € 18,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
INTERNET Premium 17,50 € 21,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Službu INTERNET Štandard a INTERNET Maxi nie je možné objednať s účinnosťou odo dňa 15.11.2018.

 

Bratislava, Košice Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
INTERNET Štandard 30/15 Mbit/s 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
INTERNET Maxi 50/25 Mbit/s 10,00 € 12,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Komárno, Ružomberok, Prievidza/Bojnice, Handlová, Žiar nad Hronom, Šaľa, Senica, Brezno Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
INTERNET Štandard 30/15 Mbit/s 10,00 € 12,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
INTERNET Maxi 50/25 Mbit/s 13,33 € 16,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

1.4. Nájom zariadení – mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení a ostatné mesačné poplatky

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom WIFI routera[51] 1,25 € / kus 1,50 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Ostatné mesačné poplatky Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Pevná verejná IP adresa 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[52] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

1.5. Poskytovanie Služby internetového prístupu

 

Podnik poskytuje Službu internet prostredníctvom metalickej technológie (ADSL a VDSL), active ethernet a na optickej technológií v nasledovných základných balíkoch:

 

Základný balík
Technológia Rýchlosť downstream/upstream[53]
Objem dát
Maximálna agregácia
INTERNET Štandard PLUS metalická ADSL profil A: do 4/0,5 Mbit/s
profil B: do 8/1 Mbit/s
neobmedzený do pomeru 1:55
metalická VDSL profil A: do 8/1 Mbit/s
profil B: do 30/3 Mbit/s
neobmedzený do pomeru 1:55
optická profil B: do 30/3 Mbit/s neobmedzený neuplatňuje sa
active ethernet do 30/15 Mbit/s neobmedzený neuplatňuje sa
INTERNET Premium metalická VDSL do 60/6 Mbit/s neobmedzený do pomeru 1:55
optická do 60/6 Mbit/s neobmedzený neuplatňuje sa
active ethernet do 50/25 Mbit/s neobmedzený neuplatňuje sa

 

Rýchlosť prenosu dát v jednotlivých Balíkoch nie je garantovaná, čím nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy (prostriedky nápravy a podmienky ich uplatnenia sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a môžu byť uplatnené aj pri veľkých trvajúcich a opakujúcich sa odchýlkach od skutočného výkonu Služby internetového prístupu za predpokladu, že boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy). Uvedené hodnoty rýchlosti internetového pripojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia Technických zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby internetového prístupu vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť Služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvality prenosu – jitter a stratovosť paketov) ako aj vzdialenosť Účastníka od uzla Siete – čím ďalej je Účastník, tým je dosiahnuteľná rýchlosť nižšia a počet Účastníkov zapojených na rovnakom káblovom zväzku zdieľajúcich tak šírku prenosového pásma (čím viac Účastníkov zdieľa šírku prenosového pásma v rovnakom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia); Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby.

 

Profil – stanovuje maximálnu rýchlosť (proklamovanú), ktorú je podľa tabuľky vyššie možné dosiahnuť pri zriadení služby internetového prístupu prostredníctvom zvolenej technológie Účastníkom v zvolenom Mieste inštalácie pre zvolený balík služby. Dostupný Profil si Účastník môže overiť u Podniku.

 

Minimálna rýchlosť – rýchlosť potrebná na to, aby Služba internetového prístupu mohla byť Účastníkovi zriadená. Hodnota minimálnej rýchlosti jednotlivých balíkov, zodpovedá 20% z ich maximálnej rýchlosti uvedenej vyššie pre jednotlivé balíky, a prípadne aj Profily.

 

Maximálna rýchlosť (Proklamovaná rýchlosť) – rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabšou prevádzkou (od 0:00 hod do 19:00 hod) za predpokladu, že k zariadeniam Podniku nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť. Maximálna rýchlosť je do hodnoty v Mbit/s, uvedenej vyššie pre jednotlivé balíky, a prípadne aj Profily, a nemožnosť jej dosiahnutia môže byť spôsobená aj parametrami a špecifikáciou Koncového bodu siete, ktorý Účastník používa pri používaní Služieb internetového prístupu. V takom prípade ide o technickú nemožnosť dosahovania danej maximálnej teoreticky dosiahnuteľnej rýchlosti.

 

Bežne dostupná rýchlosť – rýchlosť, ktorú môže Účastník väčšinu času očakávať pri využívaní Služby internetového prístupu. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti jednotlivých balíkov, zodpovedá pri pripojení do internetu prostredníctvom technológie active ethernet 70% z ich maximálnej rýchlosti a pri pripojení prostredníctvom metalickej technológie typu ADSL, VDSL alebo optickej technológie 50% z ich maximálnej rýchlosti, uvedenej vyššie pre jednotlivé balíky, a prípadne aj Profily.

 

FUP[54] – hranica FUP je stanovená na 300 GB a predstavuje súčet prijatých a odoslaných dát. Do preneseného objemu dát sa započítava aj prenos nevyžiadaných dát. Negarantovaná rýchlosť po prekročení hranice FUP je 20% z maximálnej rýchlosti Účastníkom využívaného balíka (prípadne v danom Profile), uvedenej vyššie v tomto bode alebo v Zmluve, resp. v Dodatku k Zmluve. Po znížení rýchlosti môže dôjsť k sťaženiu využívania dátovo náročnejších internetových stránok a aplikácií, sťahovania dátovo náročnejších obsahov a prehliadania a sťahovania dátovo náročnejších multimediálnych súborov.

 

1.6. Ostatné – jednorazové poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Aktivačný poplatok[55] 25,00 € 30,00 € jednorazovo
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[56] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Poplatok za opätovnú aktiváciu[57] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby, na novej lokalite nie je zriadený koncový bod siete 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Výjazd technika[58] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
Administratívny poplatok (zmena balíka) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa
jednorazovo

 

Pokuta Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie WIFI routera v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

 

2. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB MOBILNEJ TELEVÍZIE DIGI GO

 

Služba mobilnej televízie je poskytovaná ako predplatená služba. Jej využívanie Účastníkom je možné len počas obdobia, na ktoré bola predplatená. Službu mobilnej televízie si je možné predplatiť na obdobie 1 (jedného) mesiaca, 3 (troch) mesiacov alebo 12 (dvanásť) mesiacov, a to aj opakovane. Predplatené obdobie začína plynúť deň nasledujúci po dni počas ktorého bola služba aktivovaná a končí uplynutím posledného dňa predplateného obdobia.

 

Služba DIGI GO
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
1 (jeden) mesiac 5,00 € 6,00 € jednorazovo vopred
3 (tri) mesiace 12,50 € 15,00 € jednorazovo vopred
12 (dvanásť) mesiacov 40,00 € 48,00 € jednorazovo vopred

 

Účastníkovi, ktorému je poskytovaná doplnková služba TV Archív ako doplnková služba pre službu káblovej televízie alebo pre službu satelitnej televízie prostredníctvom aplikácie DIGI GO, sú poskytované služby mobilnej televízie DIGI GO počas celej doby poskytovania doplnkovej služby TV Archív v rámci príslušného poplatku za doplnkovú službu TV Archív, t.j. neuplatní sa vyššie uvedená časť cenníka pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO. Účastník berie na vedomie, že podmienkou využívania doplnkovej služby TV Archív prostredníctvom aplikácie DIGI GO je aktivácia aplikácie DIGI GO Účastníkom v e-Konte.

 

 

3. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB KÁBLOVEJ TELEVÍZIE A ZVÝHODNENÉHO BALÍKA SLUŽIEB 2 PLAY

 

3.1. Zriadenie služby

 

Službu káblovej televízie je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia). Výmenu Koncového zariadenia je možné vykonať samoinštaláciou s doručením Koncového zariadenia na Predajné miesto (bezplatne) alebo prostredníctvom technika (osobitne spoplatnené jednorazovým poplatkom Výjazd technika).

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM (štandardné úkony technika spojené s inštaláciou Koncového zariadenia – CA modul)

 

Štandardný materiál:

 1. 10 m koaxiálneho kábla RG6
 2. účastnícka zásuvka 1 ks
 3. 3 ks F konektorov
 4. 1 F spojka

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY I. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Samoinštalácie (vrátane štandardného materiálu).

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY II. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony technika pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Základnej inštalácie (vrátane štandardného materiálu).

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácií

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou nadštandardného materiálu

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM III. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou HDMI kábla (cena je účtovaná v závislosti od počtu potrebných HDMI káblov)

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM IV. – nadštandardná inštalácia služby na základe osobitnej dohody s Účastníkom

 

Jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Základná inštalácia 2 PLAY I. 41,67 € 50,00 €
jednorazovo
Základná inštalácia 2 PLAY II. 58,33 € 70,00 € jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácií) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácií) 12,50 € 15,00 € jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom III. (príplatok k základnej inštalácií) 2,50 € / kus 3,00 € / kus jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom IV. (príplatok k základnej inštalácií) individuálne individuálne
jednorazovo

 

3.2. Zriadenie doplnkovej služby TV Archív

 

Doplnková služba TV Archív je poskytovaná Podnikom ako doplnková služba pre službu káblovej televízie, t.j. podmienkou objednania a aktivovania doplnkovej služby TV Archív je súčasné využívanie služby káblovej televízie. Podnik poskytuje Účastníkovi doplnkovú službu TV Archív pre službu káblovej televízie iba prostredníctvom aplikácie mobilnej televízie DIGI GO. Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je aktivácia aplikácie DIGI GO Účastníkom v e-Konte a používanie aplikácie DIGI GO Účastníkom a funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet s rýchlosťou internetového pripojenia minimálne 1,5 Mbps (avšak pre kvalitné využitie služby je odporúčaná rýchlosť internetového pripojenia minimálne 3,0 Mbps). Súčasťou doplnkovej služby TV Archív nie je poskytovanie pripojenia do siete Internet. Výber poskytovateľa služby pripojenia do siete internet je výlučne v zodpovednosti Účastníka. Dátové prenosy súvisiace s využívaním doplnkovej služby TV Archív sa čerpajú a spoplatňujú v zmysle cenníka príslušného poskytovateľa služby pripojenia do siete Internet. Využívanie doplnkovej služby TV Archív je náročnejšie na spotrebu dát, preto ak Účastník využíva na pripojenie do siete Internet dátové prenosy s predplateným objemom dát, jeho spotreba môže rapídne stúpnuť, v závislosti od doby sledovania služby TV Archív. Podnik je oprávnený poskytovanie doplnkovej služby TV Archív kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť podmienky jej poskytovania. Poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO sa spravuje podmienkami uvedenými v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO.

 

3.3. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 

BALÍKY KÁBLOVKA

 

Službu KÁBLOVKA Maxi nie je možné objednať s účinnosťou odo dňa 15.11.2018.

Službu KÁBLOVKA Mini nie je možné objednať s účinnosťou odo dňa 15.11.2014.

 

Bratislava
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Štandard 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Maxi 10,00 € 12,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Prievidza / Bojnice
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Mini 5,25 € 6,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Štandard 6,33 € 7,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Maxi 9,67 € 11,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Komárno, Handlová, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Šaľa, Senica, Brezno, Košice
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Mini 2,88 € 3,45 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Maxi 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

BALÍKY „2 PLAY“ [59]

 

Balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY KÁBLOVKA Štandard (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Štandard PLUS) 18,42 € 22,10 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA Premium (KÁBLOVKA Premium a INTERNET Premium) 23,67 € 28,40 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA TV Premium (KÁBLOVKA Premium a INTERNET Štandard PLUS) 21,17 € 25,40 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA INTERNET Premium (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Premium) 20,92 € 25,10 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Balíky 2 PLAY Štandard, 2 PLAY Maxi, 2 PLAY KÁBLOVKA Maxi a 2 PLAY INTERNET Maxi nie je možné objednať s účinnosťou odo dňa 15.11.2018.

 

Bratislava, Košice
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY Štandard (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Štandard) 10,00 € 12,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY Maxi (KÁBLOVKA Maxi a INTERNET Maxi) 16,67 € 20,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA Maxi (KÁBLOVKA Maxi a INTERNET Štandard) 13,33 € 16,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY INTERNET Maxi (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Maxi) 13,33 € 16,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Komárno, Ružomberok, Prievidza / Bojnice, Handlová, Žiar nad Hronom, Šaľa, Senica, Brezno
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY Štandard (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Štandard) 14,08 € 16,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY Maxi (KÁBLOVKA Maxi a INTERNET Maxi) 20,75 € 24,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA Maxi (KÁBLOVKA Maxi a INTERNET Štandard) 17,42 € 20,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY INTERNET Maxi (KÁBLOVKA Štandard a INTERNET Maxi) 17,42 € 20,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Extra balíky[60]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Extra HBO HD 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Extra HBO HD+GO[61] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Extra HU+[62] 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
TV Archív[63] 1,58 € 1,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

3.4. Nájom zariadení

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[64] 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom WIFI routera[65] 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

3.5. Ostatné mesačné poplatky

 

Ostatné mesačné poplatky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Dočasné prerušenie služby zo strany účastníka[66] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

3.6. Ostatné jednorazové poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[67] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Poplatok za opätovnú aktiváciu[68] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby, na novej lokalite nie je zriadený koncový bod siete 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Výjazd technika[69] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
Administratívny poplatok (zmena balíka) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok[70] 25,00 € 30,00 € jednorazovo
Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

Pokuta Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Koncového zariadenia v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie WIFI routera v prenájme zo strany Účastníka 50.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

 

4. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SATELIT V KÁBLOVKE

 

4.1. Zriadenie služby

 

Službu satelit v káblovke je možné zriadiť prostredníctvom technika zmluvného partnera Podniku (základná a rozšírená inštalácia) vo vybraných lokalitách uvedených v Prílohe č. 1 tohto Cenníka a na internetovej stránke Podniku.

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika spojené s inštaláciou Koncového zariadenia – CA modul)

 

Štandardný materiál:

 1. 10 m koaxiálneho kábla RG6
 2. účastnícka zásuvka 1 ks
 3. 3 ks F konektorov
 4. 1 F spojka

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou materiálu nad rozsah štandardného materiálu

 

Jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom (príplatok k základnej inštalácií) podľa cenníka zmluvného partnera Podniku podľa cenníka zmluvného partnera Podniku jednorazovo

 

4.3. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 

Základné balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SAT2CABLE Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SAT2CABLE Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SAT2CABLE Maxi 10,75 € 12,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

EXTRA balíky[71]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SAT2CABLE Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SAT2CABLE Extra HBO+GO[72] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Doplnková služba
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
TV Archív[73] 1,58 € 1,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

4.3.1. Nájom zariadení a ostatné mesačné poplatky

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[74] 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[75] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

4.3.2. Ostatné jednorazové poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[76] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby – odinštalácia a opätovná inštalácia Koncového zariadenia 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Výjazd technika[77] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
Administratívny poplatok (zmena balíka) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok[78] 25,00 € 30,00 € jednorazovo
Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

Pokuty Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Koncového zariadenia v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

 

5. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SATELITNEJ TELEVÍZIE A ZVÝHODNENÉHO BALÍKA SLUŽIEB 2 PLAY

 

5.1. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY SATELITNEJ TELEVÍZIE (NOVÁ DIGI)

 

5.1.1. Zriadenie služby

 

Službu satelitnej televízie (NOVÁ DIGI) je možné zriadiť prostredníctvom technika (základná a rozšírená inštalácia) alebo samoinštaláciou [79] s doručením Koncového zariadenia na Predajné miesto (bezplatne) alebo prostredníctvom technika (osobitne spoplatnené jednorazovým poplatkom Výjazd technika). V prípade, ak si Účasník zvolil ako Koncové zariadenie CA modul:

 • inštalácia technikom (poplatok Základná inštalácia technikom a Dodatočný výjazd technika) je možná iba, ak televízny prijímač Účastníka (i) obsahuje DVB-S2 tuner s CI+ slotom (ii) bol vyrobený v roku 2013 alebo neskôr (iii) značky SAMSUNG alebo LG
 • samoinštalácia je možná iba, ak televízny prijímač Účastníka (i) obsahuje DVB-S2 tuner s CI+ slotom s podporou formátu zvuku AAC (ii) bol vyrobený v roku 2013 alebo neskôr

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika spojené s prvou inštaláciou zariadenia, resp. odinštaláciou a novou inštaláciou zariadenia na novej inštalačnej adrese)

 

1. Zariadenie spojené s nájmom Koncového zariadenia (HD STB, HD STB PVR alebo CA modul) spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:

 1. HD STB a/alebo HD STB PVR a/alebo CA modul
 2. Smart Karta
 3. Zdrojový kábel v prípade Koncového zariadenia HD STB a/alebo HD STB PVR, resp. adaptér
 4. HDMI kábel v prípade Koncového zariadenia HD STB a/alebo HD STB PVR
 5. Diaľkové ovládanie pre HD STB a/alebo HD STB PVR

 

2. Štandardný materiál:

a. spojený so základnou inštaláciou 1. Koncového zariadenia /1ks/ – 1 ks parabolická anténa (priemeru 80 cm); 1 ks SINGLE LNB; 1 ks konzola; 10 m koaxiálneho kábla; 2 ks F konektorov

b. spojený so základnou inštaláciou 2. až 4. Koncového zariadenia /2 a viac ks/ – 1 ks parabolická anténa (priemeru 80 cm); 1 ks TWIN LNB / QUAD LNB; 1 ks konzola; 10 m koaxiálneho kábla pre 1 ks

Koncového zariadenia; 2 ks F konektorov pre 1 ks Koncového zariadenia

c. spojený s doinštaláciou 2. až 4. Koncového zariadenia – 1 ks TWIN LNB / QUAD LNB; 10 m koaxiálneho kábla pre 1 ks Koncového zariadenia; 2 ks F konektorov pre 1 ks Koncového zariadenia

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY I. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Samoinštalácie

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY II. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony technika pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Základnej inštalácie.

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM I. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou kábla nad rámec dĺžky kábla v základnej inštalácií

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM II. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou neštandardnej konzoly

 

ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM III. – nadštandardné úkony technika spojené s inštaláciou HDMI kábla (cena je účtovaná v závislosti od počtu potrebných HDMI káblov)

 

Jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom[80] 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Základná inštalácia 2PLAY I. 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Základná inštalácia 2PLAY II. 58,33 € 70,00 €
jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom I. (príplatok k základnej inštalácií) 0,83 € / 1 m 1,00 € / 1 m jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom II. (príplatok k základnej inštalácií) 12,50 € 15,00 € jednorazovo
Rozšírená inštalácia technikom III. (príplatok k základnej inštalácií) 2,50 € / kus 3,00 € / kus jednorazovo

 

5.1.2. Zriadenie doplnkovej služby TV Archív

 

Doplnkovú službu TV Archív je možné zriadiť iba prostredníctvom samoinštalácie Účastníkom s využitím samoinštalačného balíka Podniku:

 1. Rozšírená samoinštalácia I. – inštalácia prostredníctvom 1,5 m ethernetového kábla (poplatok Rozšírená samoinštalácia I.) je možná iba vtedy, ak má Účastník funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet a Koncové zariadenie, ktoré umožňuje prepojenie Koncového zariadenia prostredníctvom ethernetového kábla (RJ45) s routerom Účastníka;
 2. Rozšírená samoinštalácia II. – inštalácia prostredníctvom prídavného WIFI zariadenia: (poplatok Rozšírená samoinštalácia II.) je možná iba vtedy, ak má Účastník funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet a Koncové zariadenie, ktoré umožňuje prepojenie Koncového zariadenia prostredníctvom prídavného WIFI zariadenia Podniku s routerom Účastníka.

Rozšírenú samoinštaláciu I. alebo Rozšíreniu samoinštaláciu II. vykoná Účastník prostredníctvom samoinštalačného balíka, ktorý Podnik doručí Účastníkovi do 30 dní od uzavretia zmluvy alebo dodatku, ktorých predmetom bude využívanie služby TV Archív.

 

Jednorazové poplatky
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Rozšírená samoinštalácia I[81] (nie je príplatkom k základnej inštalácii) 0,00 € neuplatňuje sa
Jednorazovo
Rozšírená samoinštalácia II[82] (nie je príplatkom k základnej inštalácii) 8,33 € / kus 10,00 € / kus
Jednorazovo

 

Doplnková služba TV Archív je poskytovaná Podnikom ako doplnková služba pre službu satelitnej televízie, t.j. podmienkou objednania a aktivovania doplnkovej služby TV Archív je súčasné využívanie služby satelitnej televízie. Účastníkovi služby satelitná televízia je doplnková služba TV Archív poskytovaná prostredníctvom vybraného Koncového zariadenia (HD STB, HD STB PVR alebo HD STB ISK) a aplikácie DIGI GO. Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet s rýchlosťou internetového pripojenia minimálne 1,5 Mbps (avšak pre kvalitné využitie služby je odporúčaná rýchlosť internetového pripojenia minimálne 3,0 Mbps). Súčasťou doplnkovej služby TV Archív nie je poskytovanie pripojenia do siete Internet. Výber poskytovateľa služby pripojenia do siete internet je výlučne v zodpovednosti Účastníka. Dátové prenosy súvisiace s využívaním doplnkovej služby TV Archív sa čerpajú a spoplatňujú v zmysle cenníka príslušného poskytovateľa služby pripojenia do siete Internet. Využívanie doplnkovej služby TV Archív je náročnejšie na spotrebu dát, preto ak Účastník využíva na pripojenie do siete Internet dátové prenosy s predplateným objemom dát, jeho spotreba môže rapídne stúpnuť, v závislosti od doby sledovania služby TV Archív. Podnik je oprávnený poskytovanie doplnkovej služby TV Archív kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť podmienky jej poskytovania.

 

Účastník, ktorému je poskytovaná doplnková služba TV Archív v rámci služby satelitnej televízie prostredníctvom vybraného Koncového zariadenia berie na vedomie, že doplnková služba TV Archív je Podnikom poskytovaná najviac pre 2 (dve) Koncové zariadenia a zároveň Účastník berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je funkčné a nerušené pripojenie do siete Internet a Koncové zariadenie, ktoré umožňuje prepojenie Koncového zariadenia prostredníctvom eternetového kábla (RJ45) alebo prostredníctvom prídavného WIFI zariadenia poskytnutého Podnikom s routerom Účastníka. V prípade ak je prepojenie Koncového zariadenia a routera Účastníka realizované prostredníctvom prídavného WIFI zariadenia, potom Účastník berie na vedomie, že pre optimálne fungovanie prepojenia je potrebné využívať prídavné WIFI zariadenie Podniku. Kvalita prepojenia prostredníctvom technológie WIFI závisí od externých okolností, vplyvov a faktorov, ktoré Podnik nevie ovplyvniť a z toho dôvodu Podnik nenesie zodpovednosť za kvalitu signálu a kvalitu prepojenia na vzdialenosť prevyšujúcu vzdialenosť 1 (jedného) metra bez viditeľných prekážok na priamej trase medzi prídavným WIFI zariadením a routerom Účastníka.

 

Účastník, ktorému je poskytovaná doplnková služba TV Archív ako doplnková služba pre službu satelitnej televízie prostredníctvom aplikácie DIGI GO berie na vedomie, že podmienkou pre zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív Podnikom je aktivácia aplikácie DIGI GO Účastníkom v e-Konte a používanie aplikácie DIGI GO Účastníkom a zároveň berie na vedomie, že poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO sa spravuje podmienkami uvedenými v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO.

 

5.1.3. Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 

Službu SATELIT Maxi nie je možné objednať s účinnosťou odo dňa 15.11. 2018.

 

S účinnosťou od 01.04.2018 Podnik neposkytuje základný balík SATELIT BASIC. Účastníkom, ktorí k tomuto dňu využívajú na základe platnej Zmluvy základný balík SATELIT BASIC, bude poskytovaný základný balík SATELIT Štandard za podmienok stanovených v časti 5.1. tohto Cenníka.

 

Základné balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SATELIT Štandard 8,00 € 9,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Premium 11,33 € 13,60 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Maxi 10,75 € 12,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Extra balík SATELIT Extra HU nie je možné objednať s účinnosťou odo dňa 01.06. 2019.

 

EXTRA balíky[83]
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SATELIT Extra HU 1,08 € 1,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Extra HU+ 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Extra HBO+GO[84] 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Doplnková služba
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
TV Archív[85] 1,58 € 1,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

BALÍKY „2 PLAY“[86]

 

Balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY SATELIT Štandard (SATELIT Štandard a INTERNET Štandard PLUS) 18,42 € 22,10 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT Premium (SATELIT Premium a INTERNET Premium) 23,67 € 28,40 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT TV Premium (SATELIT Premium a INTERNET Štandard PLUS) 21,17 € 25,40 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT INTERNET Premium (SATELIT Štandard a INTERNET Premium) 20,92 € 25,10 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

5.1.4. Nájom zariadení

 

5.1.4.1 Mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení a ostatné poplatky

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé (HD STB, HD STB ISK a/alebo CA modul) 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté[87] (HD STB, HD STB ISK a/alebo CA modul) 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia PVR – prvé a druhé[88] (HD STB PVR) 3,33 € / kus 4,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom WIFI routera[89] 1,25 € / kus 1,50 € / kus
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka[90] 2,50 € 3,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

5.1.4.2 Spôsob určenia mesačného poplatku za nájom pri kombinácií Koncových zariadení a Koncových zariadení PVR

 

Účastník môže súčasne využívať Koncové zariadenia a Koncové zariadenia PVR. Koncové zariadenie je možné využívať iba ako prvé alebo prvé a druhé Koncové zariadenie. Mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení sa určujú nasledovne:

 

Typ Koncového zariadenia (KZ)
Prvé
Druhé Tretie Štvrté Poplatky spolu bez DPH Poplatky spolu s DPH Splatnosť ceny
KZ PVR KZ PVR KZ (HD STB, CA modul) KZ (HD STB, CA modul) 11,67 € 14,00 €
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KZ PVR KZ PVR KZ (HD STB, CA modul) 9,17 € 11,00 €
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KZ PVR KZ (HD STB, CA modul) KZ (HD STB, CA modul) 7,08 € 8,50 €
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KZ PVR KZ (HD STB, CA modul) 4,58 € 5,50 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

5.1.5. Ostatné jednorazové poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie[91] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Poplatok za opätovnú aktiváciu[92] 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Opis faktúry 0,42 € 0,50 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby – odinštalácia a opätovná inštalácia zariadenia 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Výjazd technika[93] 16,58 € 19,90 € jednorazovo
Administratívny poplatok (zmena balíka alebo zmena Koncového zariadenia) 4,17 € 5,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok[94] 25,00 € 30,00 € jednorazovo
Zábezpeka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 

Pokuty Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenie Koncového zariadenia (HD STB a/alebo CA modul) v prenájme zo strany Účastníka 50,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenie Koncového zariadenia PVR v prenájme zo strany Účastníka 100,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie Smart karty zo strany Účastníka 19,90 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie diaľkového ovládača zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie zdrojového kábla, resp. adaptéra zo strany Účastníka 10,00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenie SCART alebo HDMI kábla zo strany Účastníka 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre 3.00 € neuplatňuje sa jednorazovo
Pokuta za stratu, nevrátenie alebo poškodenie WIFI routera v prenájme zo strany Účastníka 50.00 € neuplatňuje sa jednorazovo

 


[1] Bonus predstavuje záväzok Podniku uhradiť namiesto Účastníka mesačnú splátku poplatku za Základnú inštaláciu technikom, vo výške 3,- €/mesačne (ďalej len „Bonus“). Podnik neposkytne Bonus Účastníkovi, ktorý a) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou ceny za poskytnuté Služby Podniku podľa zvoleného programu Služieb, alebo b) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou iného splatného záväzku Účastníka voči Podniku, alebo c) vykonal úkon, ktorým dôjde k ukončeniu využívania Služieb Podniku Účastníkom, alebo d) voči ktorému Podnik vykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus je priznaný iba Účastníkovi, ktorý si zvolil formu úhrady poplatku za Základnú inštaláciu technikom vo výške 72,- € formou pravidelných mesačných splátok vo výške 3,- €/mesiac (ďalej len „Splátka“) po dobu 24 mesiacov za predpokladu, že Účastník uhradil cenu za využívanie Služieb Podniku za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, Účastník nemá dlh voči Podniku a zároveň Účastník nevykonal úkon, ktorým by došlo k ukončeniu využívania Služieb Podniku alebo voči ktorému Podnik nevykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus bude Účastník čerpať najdlhšie počas 24 celých mesačných zúčtovacích období a bude mu započítaný voči mesačnej Splátke poplatku za Základnú inštaláciu technikom (ďalej len „Doba čerpania bonusu“) avšak výlučne za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník riadne uhradí cenu za využívanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb. Celková výška Bonusu, pri splnení podmienky a) využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb po dobu 24 mesiacov (zúčtovacích období) odo dňa uzavretia tejto Zmluvy a b) riadeného plnenia záväzkov Účastníka vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, je 72,- €. Účastník berie na vedomie, že v prípade ukončenia využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb pred uplynutím Doby čerpania bonusu, nevzniká Účastníkovi nárok na vyplatenie nevyčerpanej časti Bonusu ani mu nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek náhrady za nevyčerpanú časť Bonusu. Účastník taktiež nemá nárok na náhradu tej časti Bonusu, ktorá nebola Účastníkovi priznaná z dôvodu nesplnenia podmienok pre poskytnutie Bonusu. Doba čerpania bonusu plynie iba počas doby využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, v zmysle tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, a za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník uhradil cenu za užívanie Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník cenu za užívanie Služieb Podniku neuhradí, nárok na Bonus za príslušné zúčtovacie obdobie mu zaniká a príslušná mesačná splátka za Základnú inštaláciu technikom mu bude Podnikom vyúčtovaná v najbližšom vyúčtovaní. V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa automaticky Doba čerpania bonusu predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, počas ktorej Doba čerpania bonusu neplynie.

[2] Bonus predstavuje záväzok Podniku uhradiť namiesto Účastníka mesačnú splátku poplatku Samoinštalácie II., vo výške 2,- €/mesačne (ďalej len „Bonus“), a to za nižšie uvedených podmienok. Podnik neposkytne Bonus Účastníkovi, ktorý a) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou ceny za poskytnuté Služby Podniku podľa zvoleného programu Služieb, alebo b) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou iného splatného záväzku Účastníka voči Podniku, alebo c) vykonal úkon, ktorým dôjde k ukončeniu využívania Služieb Podniku Účastníkom, alebo d) voči ktorému Podnik vykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus je priznaný iba Účastníkovi, ktorý si zvolil formu úhrady poplatku za Samoinštaláciu II. vo výške 48,- € formou pravidelných mesačných splátok vo výške 2,- €/mesiac (ďalej len „Splátka“) po dobu 24 mesiacov za predpokladu, že Účastník uhradil cenu za využívanie Služieb Podniku za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, Účastník nemá dlh voči Podniku a zároveň Účastník nevykonal úkon, ktorým by došlo k ukončeniu využívania Služieb Podniku alebo voči ktorému Podnik nevykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus bude Účastník čerpať najdlhšie počas 24 celých mesačných zúčtovacích období a bude mu započítaný voči mesačnej Splátke poplatku za Samoinštaláciu II. (ďalej len „Doba čerpania bonusu“) avšak výlučne za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník riadne uhradí cenu za využívanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb. Celková výška Bonusu, pri splnení podmienky a) využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb po dobu 24 mesiacov (zúčtovacích období) odo dňa uzavretia tejto Zmluvy a b) riadeného plnenia záväzkov Účastníka vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, je 48,- €. Účastník berie na vedomie, že v prípade ukončenia využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb pred uplynutím Doby čerpania bonusu, nevzniká Účastníkovi nárok na vyplatenie nevyčerpanej časti Bonusu ani mu nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek náhrady za nevyčerpanú časť Bonusu. Účastník taktiež nemá nárok na náhradu tej časti Bonusu, ktorá nebola Účastníkovi priznaná z dôvodu nesplnenia podmienok pre poskytnutie Bonusu. Doba čerpania bonusu plynie iba počas doby využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, v zmysle tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, a za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník uhradil cenu za užívanie Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník cenu za užívanie Služieb Podniku neuhradí, nárok na Bonus za príslušné zúčtovacie obdobie mu zaniká a príslušná mesačná splátka za Samoinštaláciu II mu bude Podnikom vyúčtovaná v najbližšom vyúčtovaní. V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa automaticky Doba čerpania bonusu predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, počas ktorej Doba čerpania bonusu neplynie.

[3] Každému Účastníkovi využívajúcemu službu internetového prístupu je možné poskytnúť do nájmu jedno Koncové zariadenie WIFI router.

[4] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na Službu len 1x, a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[5] Rýchlosť downstream/upstream služby internetového prístupu, resp. Účastníkovi zriadený profil, sú uvedené v Zmluve, resp. v Dodatku k Zmluve.

[6] Stanovená FUP je uplatňovaná pre všetkých Účastníkov, ktorí uzavreli Zmluvu alebo Dodatok po 01.11.2017 vrátane.

[7] Aktivačný poplatok sa voči Účastníkovi uplatní jednorazovo pri prvej aktivácii zriadenej Služby internetového prístupu bez ohľadu na počet technických zariadení využívajúcich pripojenie do siete internet prostredníctvom zriadenej Služby.

[8] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[9] V prípadoch prerušenia služby realizovaného po 01.06.2015 je pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa uplatňuje aktuálne platný Cenník na základe uzavretej Zmluvy, Dodatku alebo iného zmluvného dokumentu, účtovaný poplatok za prerušenie poskytovania služby v predchádzajúcom bode tohto Cenníka, poplatok za opätovnú aktiváciu účtovaný nie je. V ostatných prípadoch sa uplatňuje poplatok podľa tohto bodu. V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok za opätovnú aktiváciu neúčtuje.

[10] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie Služby. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade zmeny Miesta inštalácie v prípade, ak v novom Mieste inštalácie existoval Koncový bod siete.

[11] Bonus predstavuje záväzok Podniku uhradiť namiesto Účastníka mesačnú splátku poplatku za Základnú inštaláciu technikom, vo výške 3,- €/mesačne (ďalej len „Bonus“). Podnik neposkytne Bonus Účastníkovi, ktorý a) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou ceny za poskytnuté Služby Podniku podľa zvoleného programu Služieb, alebo b) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou iného splatného záväzku Účastníka voči Podniku, alebo c) vykonal úkon, ktorým dôjde k ukončeniu využívania Služieb Podniku Účastníkom, alebo d) voči ktorému Podnik vykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus je priznaný iba Účastníkovi, ktorý si zvolil formu úhrady poplatku za Základnú inštaláciu technikom vo výške 72,- € formou pravidelných mesačných splátok vo výške 3,- €/mesiac (ďalej len „Splátka“) po dobu 24 mesiacov za predpokladu, že Účastník uhradil cenu za využívanie Služieb Podniku za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, Účastník nemá dlh voči Podniku a zároveň Účastník nevykonal úkon, ktorým by došlo k ukončeniu využívania Služieb Podniku alebo voči ktorému Podnik nevykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus bude Účastník čerpať najdlhšie počas 24 celých mesačných zúčtovacích období a bude mu započítaný voči mesačnej Splátke poplatku za Základnú inštaláciu technikom (ďalej len „Doba čerpania bonusu“) avšak výlučne za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník riadne uhradí cenu za využívanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb. Celková výška Bonusu, pri splnení podmienky a) využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb po dobu 24 mesiacov (zúčtovacích období) odo dňa uzavretia tejto Zmluvy a b) riadeného plnenia záväzkov Účastníka vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, je 72,- €. Účastník berie na vedomie, že v prípade ukončenia využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb pred uplynutím Doby čerpania bonusu, nevzniká Účastníkovi nárok na vyplatenie nevyčerpanej časti Bonusu ani mu nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek náhrady za nevyčerpanú časť Bonusu. Účastník taktiež nemá nárok na náhradu tej časti Bonusu, ktorá nebola Účastníkovi priznaná z dôvodu nesplnenia podmienok pre poskytnutie Bonusu. Doba čerpania bonusu plynie iba počas doby využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, v zmysle tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, a za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník uhradil cenu za užívanie Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník cenu za užívanie Služieb Podniku neuhradí, nárok na Bonus za príslušné zúčtovacie obdobie mu zaniká a príslušná mesačná splátka za Základnú inštaláciu technikom mu bude Podnikom vyúčtovaná v najbližšom vyúčtovaní. V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa automaticky Doba čerpania bonusu predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, počas ktorej Doba čerpania bonusu neplynie.

[12] V rámci Balíkov „2 PLAY“ je Služba káblovej televízie poskytovaná spolu so Službou internetového prístupu. Popis a podmienky poskytovania Balíku „2 PLAY“ sa riadia Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb káblovej televízie a Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb internetového prístupu.

[13] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov(vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je KÁBLOVKA Štandard, alebo KÁBLOVKA Premium súčasťou), pričom ich je možné poskytovať iba prostredníctvom CA modulu, ktorého inštalácia technikom (položka výjazd technika) a aktivácia sú osobitne spoplatnené podľa tohto Cenníka.

[14] Služba Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD+GO pozostáva z Extra balíka KÁBLOVKA Extra HBO HD a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[15] Službu Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+ je možné poskytovať len Účastníkom, ktorý si zvolili Miesto inštalácie nachádzajúce sa v obci Bratislava, Šaľa, Komárno alebo Košice. Poskytovanie Služby Extra balík KÁBLOVKA Extra HU + mimo uvedených lokalít nie je možné.

[16] Doplnkovú službu TV Archív je možné si objednať iba v kombinácii so službou káblovej televízie.

[17] V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[18] Každému Účastníkovi využívajúcemu službu internetového prístupu je možné poskytnúť do nájmu jedno Koncové zariadenie WIFI router.

[19] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x, a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[20] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[21] V prípadoch prerušenia služby realizovaného po 01.06.2015 je pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa uplatňuje aktuálne platný Cenník na základe uzavretej Zmluvy, Dodatku alebo iného zmluvného dokumentu, účtovaný poplatok za prerušenie poskytovania služby v predchádzajúcom bode tohto Cenníka, poplatok za opätovnú aktiváciu účtovaný nie je. V ostatných prípadoch sa uplatňuje poplatok podľa tohto bodu. V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok neúčtuje.

[22] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika ako aj v prípade zmeny Miesta inštalácie, ak v novom Mieste inštalácie existoval Koncový bod siete.

[23] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia (HD STB alebo CA modul) sa voči Účastníkovi uplatní pri aktivácii Koncového zariadenia bez ohľadu na to, aký počet Koncových zariadení si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu Koncových zariadení. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého Koncového zariadenia, pri aktivácii prvého a ďalšieho Koncového zariadenia ako aj pri deaktivácii ďalšieho Koncového zariadenia. Aktivačný poplatok sa neuplatní pri aktivácii Koncového zariadenia pri doobjednávke Koncového zariadenia.

[24] Bonus predstavuje záväzok Podniku uhradiť namiesto Účastníka mesačnú splátku poplatku za Základnú inštaláciu technikom, vo výške 3,- €/mesačne (ďalej len „Bonus“). Podnik neposkytne Bonus Účastníkovi, ktorý a) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou ceny za poskytnuté Služby Podniku podľa zvoleného programu Služieb, alebo b) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou iného splatného záväzku Účastníka voči Podniku, alebo c) vykonal úkon, ktorým dôjde k ukončeniu využívania Služieb Podniku Účastníkom, alebo d) voči ktorému Podnik vykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus je priznaný iba Účastníkovi, ktorý si zvolil formu úhrady poplatku za Základnú inštaláciu technikom vo výške 72,- € formou pravidelných mesačných splátok vo výške 3,- €/mesiac (ďalej len „Splátka“) po dobu 24 mesiacov za predpokladu, že Účastník uhradil cenu za využívanie Služieb Podniku za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, Účastník nemá dlh voči Podniku a zároveň Účastník nevykonal úkon, ktorým by došlo k ukončeniu využívania Služieb Podniku alebo voči ktorému Podnik nevykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus bude Účastník čerpať najdlhšie počas 24 celých mesačných zúčtovacích období a bude mu započítaný voči mesačnej Splátke poplatku za Základnú inštaláciu technikom (ďalej len „Doba čerpania bonusu“) avšak výlučne za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník riadne uhradí cenu za využívanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb. Celková výška Bonusu, pri splnení podmienky a) využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb po dobu 24 mesiacov (zúčtovacích období) odo dňa uzavretia tejto Zmluvy a b) riadeného plnenia záväzkov Účastníka vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, je 72,- €. Účastník berie na vedomie, že v prípade ukončenia využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb pred uplynutím Doby čerpania bonusu, nevzniká Účastníkovi nárok na vyplatenie nevyčerpanej časti Bonusu ani mu nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek náhrady za nevyčerpanú časť Bonusu. Účastník taktiež nemá nárok na náhradu tej časti Bonusu, ktorá nebola Účastníkovi priznaná z dôvodu nesplnenia podmienok pre poskytnutie Bonusu. Doba čerpania bonusu plynie iba počas doby využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, v zmysle tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, a za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník uhradil cenu za užívanie Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník cenu za užívanie Služieb Podniku neuhradí, nárok na Bonus za príslušné zúčtovacie obdobie mu zaniká a príslušná mesačná splátka za Základnú inštaláciu technikom mu bude Podnikom vyúčtovaná v najbližšom vyúčtovaní. V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa automaticky Doba čerpania bonusu predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, počas ktorej Doba čerpania bonusu neplynie.

[25] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov. Poskytovanie Služby Extra balíky Účastníkovi je možné výlučne v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné v mieste umiestnenia Služby.

[26] Služba Extra balík SATELIT Extra HBO+GO pozostáva z Extra balíka SATELIT Extra HBO a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[27] Doplnkovú službu TV Archív je možné si objednať iba v kombinácii so službou satelit v káblovke.

[28] Inštalácia, resp. doinštalácia tretieho a štvrtého Koncového zariadenia je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika.
V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[29] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[30] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[31] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika.

[32] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia (KZ) sa voči Účastníkovi uplatní pri každej aktivácii KZ bez ohľadu na to, aký počet KZ si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu KZ. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého KZ, pri aktivácii prvého a ďalšieho KZ ako aj pri deaktivácii ďalšieho KZ. Aktivácia je spojená s poplatkom Výjazd technika.

[33] Zriadenie Služby satelitnej televízie samoinštaláciou je možné výlučne v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné.

[34] Bonus predstavuje záväzok Podniku uhradiť namiesto Účastníka mesačnú splátku poplatku za Základnú inštaláciu technikom, vo výške 3,- €/mesačne (ďalej len „Bonus“). Podnik neposkytne Bonus Účastníkovi, ktorý a) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou ceny za poskytnuté Služby Podniku podľa zvoleného programu Služieb, alebo b) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou iného splatného záväzku Účastníka voči Podniku, alebo c) vykonal úkon, ktorým dôjde k ukončeniu využívania Služieb Podniku Účastníkom, alebo d) voči ktorému Podnik vykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus je priznaný iba Účastníkovi, ktorý si zvolil formu úhrady poplatku za Základnú inštaláciu technikom vo výške 72,- € formou pravidelných mesačných splátok vo výške 3,- €/mesiac (ďalej len „Splátka“) po dobu 24 mesiacov za predpokladu, že Účastník uhradil cenu za využívanie Služieb Podniku za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, Účastník nemá dlh voči Podniku a zároveň Účastník nevykonal úkon, ktorým by došlo k ukončeniu využívania Služieb Podniku alebo voči ktorému Podnik nevykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus bude Účastník čerpať najdlhšie počas 24 celých mesačných zúčtovacích období a bude mu započítaný voči mesačnej Splátke poplatku za Základnú inštaláciu technikom (ďalej len „Doba čerpania bonusu“) avšak výlučne za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník riadne uhradí cenu za využívanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb. Celková výška Bonusu, pri splnení podmienky a) využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb po dobu 24 mesiacov (zúčtovacích období) odo dňa uzavretia tejto Zmluvy a b) riadeného plnenia záväzkov Účastníka vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, je 72,- €. Účastník berie na vedomie, že v prípade ukončenia využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb pred uplynutím Doby čerpania bonusu, nevzniká Účastníkovi nárok na vyplatenie nevyčerpanej časti Bonusu ani mu nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek náhrady za nevyčerpanú časť Bonusu. Účastník taktiež nemá nárok na náhradu tej časti Bonusu, ktorá nebola Účastníkovi priznaná z dôvodu nesplnenia podmienok pre poskytnutie Bonusu. Doba čerpania bonusu plynie iba počas doby využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, v zmysle tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, a za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník uhradil cenu za užívanie Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník cenu za užívanie Služieb Podniku neuhradí, nárok na Bonus za príslušné zúčtovacie obdobie mu zaniká a príslušná mesačná splátka za Základnú inštaláciu technikom mu bude Podnikom vyúčtovaná v najbližšom vyúčtovaní. V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa automaticky Doba čerpania bonusu predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, počas ktorej Doba čerpania bonusu neplynie.

[35] Bonus predstavuje záväzok Podniku uhradiť namiesto Účastníka mesačnú splátku poplatku Samoinštalácie II., vo výške 2,- €/mesačne (ďalej len „Bonus“), a to za nižšie uvedených podmienok. Podnik neposkytne Bonus Účastníkovi, ktorý a) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou ceny za poskytnuté Služby Podniku podľa zvoleného programu Služieb, alebo b) je v omeškaní s riadnou a včasnou úhradou iného splatného záväzku Účastníka voči Podniku, alebo c) vykonal úkon, ktorým dôjde k ukončeniu využívania Služieb Podniku Účastníkom, alebo d) voči ktorému Podnik vykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus je priznaný iba Účastníkovi, ktorý si zvolil formu úhrady poplatku za Samoinštaláciu II. vo výške 48,- € formou pravidelných mesačných splátok vo výške 2,- €/mesiac (ďalej len „Splátka“) po dobu 24 mesiacov za predpokladu, že Účastník uhradil cenu za využívanie Služieb Podniku za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, Účastník nemá dlh voči Podniku a zároveň Účastník nevykonal úkon, ktorým by došlo k ukončeniu využívania Služieb Podniku alebo voči ktorému Podnik nevykonal úkon smerujúci k ukončeniu Zmluvy. Bonus bude Účastník čerpať najdlhšie počas 24 celých mesačných zúčtovacích období a bude mu započítaný voči mesačnej Splátke poplatku za Samoinštaláciu II. (ďalej len „Doba čerpania bonusu“) avšak výlučne za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník riadne uhradí cenu za využívanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb. Celková výška Bonusu, pri splnení podmienky a) využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb po dobu 24 mesiacov (zúčtovacích období) odo dňa uzavretia tejto Zmluvy a b) riadeného plnenia záväzkov Účastníka vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, je 48,- €. Účastník berie na vedomie, že v prípade ukončenia využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb pred uplynutím Doby čerpania bonusu, nevzniká Účastníkovi nárok na vyplatenie nevyčerpanej časti Bonusu ani mu nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek náhrady za nevyčerpanú časť Bonusu. Účastník taktiež nemá nárok na náhradu tej časti Bonusu, ktorá nebola Účastníkovi priznaná z dôvodu nesplnenia podmienok pre poskytnutie Bonusu. Doba čerpania bonusu plynie iba počas doby využívania Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb, v zmysle tejto Zmluvy, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, a za tie zúčtovacie obdobia, za ktoré Účastník uhradil cenu za užívanie Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník cenu za užívanie Služieb Podniku neuhradí, nárok na Bonus za príslušné zúčtovacie obdobie mu zaniká a príslušná mesačná splátka za Samoinštaláciu II mu bude Podnikom vyúčtovaná v najbližšom vyúčtovaní. V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa automaticky Doba čerpania bonusu predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, počas ktorej Doba čerpania bonusu neplynie.

[36] Samoinštalačný balík Rozšírenej samoinštalácie I. obsahuje ethernetový kábel (RJ45). Každému Účastníkovi využívajúcemu doplnkovú službu TV Archív je možné poskytnúť najviac 1 (jeden) kus ethernetového kábla (RJ45) a to nezávisle od celkového počtu Koncových zariadení, ktoré má Účastník v nájme.

[37] Samoinštalačný balík Rozšírenej samoinštaláciie II. obsahuje prídavné Wi-Fi zariadenie Podniku. Každému Účastníkovi využívajúcemu doplnkovú službu TV Archív je možné poskytnúť najviac 2 (dve) prídavné Wi-Fi zariadenia a to nezávisle od celkového počtu Koncových zariadení, ktoré má Účastník v nájme. Jednorazový poplatok sa účtuje v závislosti od počtu prídavných Wi-Fi zariadení, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi.

[38] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov (vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je SATELIT Štandard, alebo SATELIT Premium súčasťou).

[39] Služba Extra balík SATELIT Extra HBO+GO pozostáva z Extra balíka SATELIT Extra HBO a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[40] Doplnkovú službu TV Archív je možné si objednať iba v kombinácii so službou satelitnej televízie.

[41] V rámci Balíkov „2 PLAY“ je Služba satelitnej televízie poskytovaná spolu so Službou internetového prístupu. Popis a podmienky poskytovania Balíku „2 PLAY“ sa riadia Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb satelitnej televízie a Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb internetového prístupu.

[42] Inštaláciu, resp. doinštaláciu, tretieho a štvrtého Koncového zariadenia nie je možné vykonať formou samoinštalácie. Inštalácia, resp. doinštalácia, tretieho a štvrtého Koncového zariadenia je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika.
V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[43] Inštaláciu, resp. doinštaláciu, Koncového zariadenia PVR nie je možné vykonať formou samoinštalácie. Inštalácia, resp. doinštalácia, Koncového zariadenia PVR je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika. V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu Koncové zariadenie PVR. Koncové zariadenie PVR je možné poskytnúť do nájmu iba Účastníkovi, ktorý využíva službu satelitnej televízie so základným balíkom SATELIT Štandard, SATELIT Premium alebo SATELIT Maxi (vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je SATELIT Štandard, alebo SATELIT Premium súčasťou).

[44] Inštaláciu, resp. doinštaláciu, Koncového zariadenia PVR nie je možné vykonať formou samoinštalácie. Inštalácia, resp. doinštalácia, Koncového zariadenia PVR je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika. V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu Koncové zariadenie PVR. Koncové zariadenie PVR je možné poskytnúť do nájmu iba Účastníkovi, ktorý využíva službu satelitnej televízie so základným balíkom SATELIT Štandard, SATELIT Premium alebo SATELIT Maxi (vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je SATELIT Štandard, alebo SATELIT Premium súčasťou).

[45] Každému Účastníkovi využívajúcemu službu internetového prístupu je možné poskytnúť do nájmu jedno Koncové zariadenie WIFI router. Účastníkovi, ktorému Podnik zriadi a poskytuje Službu satelitnej televízie a službu internetového prístupu (2PLAY SATELIT), poskytne Podnik 100% zľavu z mesačného poplatku za nájom Koncového zariadenia wi-fi router, a to počas celej doby trvania Zmluvy a doby využívania Služby satelitnej televízie a služby internetového prístupu (2PLAY SATELIT) účastníkom.

[46] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[47] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[48] V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok neúčtuje.

[49] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika.

[50] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia (HD STB, HD STB ISK, HD STB PVR alebo CA modul) sa voči Účastníkovi uplatní pri každej aktivácii Koncového zariadenia bez ohľadu na to, aký počet Koncových zariadení si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu Koncových zariadení. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého Koncového zariadenia, pri aktivácii prvého a ďalšieho Koncového zariadenia ako aj pri deaktivácii ďalšieho Koncového zariadenia. Aktivácia je spojená s poplatkom Výjazd technika.

[51] Každému Účastníkovi využívajúcemu službu internetového prístupu je možné poskytnúť do nájmu jedno Koncové zariadenie WIFI router.

[52] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[53] Rýchlosť downstream/upstream služby internetového prístupu, resp. Účastníkovi zriadený profil, sú uvedené v Zmluve, resp. v Dodatku k Zmluve.

[54] Stanovená FUP je uplatňovaná pre všetkých Účastníkov, ktorí uzavreli Zmluvu alebo Dodatok, ktorým si zvolili záväzok viazanosti, po 01.11.2017 vrátane.

[55] Aktivačný poplatok sa voči Účastníkovi uplatní jednorazovo pri prvej aktivácii zriadenej Služby internetového prístupu bez ohľadu na počet technických zariadení využívajúcich pripojenie do siete internet prostredníctvom zriadenej Služby.

[56] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[57] V prípadoch prerušenia služby realizovaného po 01.06.2015 je pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa uplatňuje aktuálne platný Cenník na základe uzavretej Zmluvy, Dodatku alebo iného zmluvného dokumentu, účtovaný poplatok za prerušenie poskytovania služby v predchádzajúcom bode tohto Cenníka, poplatok za opätovnú aktiváciu účtovaný nie je. V ostatných prípadoch sa uplatňuje poplatok podľa tohto bodu. V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok za opätovnú aktiváciu neúčtuje.

[58] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie Služby. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade zmeny Miesta inštalácie v prípade, ak v novom Mieste inštalácie existoval Koncový bod siete.

[59] V rámci Balíkov „2 PLAY“ je Služba káblovej televízie poskytovaná spolu so Službou internetového prístupu. Popis a podmienky poskytovania Balíku „2 PLAY“ sa riadia Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb káblovej televízie a Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb internetového prístupu.

[60] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov(vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je KÁBLOVKA Štandard, alebo KÁBLOVKA Premium súčasťou), pričom ich je možné poskytovať iba prostredníctvom CA modulu, ktorého inštalácia technikom (položka výjazd technika) a aktivácia sú osobitne spoplatnené podľa tohto Cenníka.

[61] Služba Extra balík KÁBLOVKA Extra HBO HD+GO pozostáva z Extra balíka KÁBLOVKA Extra HBO HD a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[62] Službu Extra balík KÁBLOVKA Extra HU+ je možné poskytovať len Účastníkom, ktorý si zvolili Miesto inštalácie nachádzajúce sa v obci Bratislava, Šaľa, Komárno alebo Košice. Poskytovanie Služby Extra balík KÁBLOVKA Extra HU + mimo uvedených lokalít nie je možné.

[63] Doplnkovú službu TV Archív je možné si objednať iba v kombinácii so službou káblovej televízie.

[64] V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[65] Každému Účastníkovi využívajúcemu službu internetového prístupu je možné poskytnúť do nájmu jedno Koncové zariadenie WIFI router.

[66] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x, a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[67] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty 60 dní odo dňa splatnosti.

[68] V prípadoch prerušenia služby realizovaného po 01.06.2015 je pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa uplatňuje aktuálne platný Cenník na základe uzavretej Zmluvy, Dodatku alebo iného zmluvného dokumentu, účtovaný poplatok za prerušenie poskytovania služby v predchádzajúcom bode tohto Cenníka, poplatok za opätovnú aktiváciu účtovaný nie je. V ostatných prípadoch sa uplatňuje poplatok podľa tohto bodu. V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok neúčtuje.

[69] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika ako aj v prípade zmeny Miesta inštalácie, ak v novom Mieste inštalácie existoval Koncový bod siete.

[70] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia (HD STB alebo CA modul) sa voči Účastníkovi uplatní pri každej aktivácii Koncového zariadenia bez ohľadu na to, aký počet Koncových zariadení si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu Koncových zariadení. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého Koncového zariadenia, pri aktivácii prvého a ďalšieho Koncového zariadenia ako aj pri deaktivácii ďalšieho Koncového zariadenia. Aktivácia je spojená s poplatkom Výjazd technika.

[71] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov. Poskytovanie Služby Extra balíky Účastníkovi je možné výlučne v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné v mieste umiestnenia Služby.

[72] Služba Extra balík SATELIT Extra HBO+GO pozostáva z Extra balíka SATELIT Extra HBO a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[73] Doplnkovú službu TV Archív je možné si objednať iba v kombinácii so službou satelit v káblovke.

[74] Inštalácia, resp. doinštalácia tretieho a štvrtého Koncového zariadenia je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika. V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[75] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[76] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[77] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika.

[78] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia sa voči Účastníkovi uplatní pri každej aktivácii Koncového zariadenia bez ohľadu na to, aký počet Koncových zariadení si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu Koncových zariadení. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého Koncového zariadenia, pri aktivácii prvého a ďalšieho Koncového zariadenia ako aj pri deaktivácii ďalšieho Koncového zariadenia. Aktivácia je spojená s poplatkom Výjazd technika.

[79] Zriadenie Služby satelitnej televízie samoinštaláciou je možné výlučne v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné.

[80] Poplatok Základná inštalácia technikom pri zriadení Služby satelitnej televízie v prípade, ak si Účastník zvolil ako Koncové zariadenie CA modul, nezahŕňa úkony spojené s konfiguráciou televízneho prijímača Účastníka a CA modulu.

[81] Samoinštalačný balík Rozšírenej samoinštalácie I. obsahuje ethernetový kábel (RJ45). Každému Účastníkovi využívajúcemu doplnkovú službu TV Archív je možné poskytnúť najviac 1 (jeden) kus ethernetového kábla (RJ45) a to nezávisle od celkového počtu Koncových zariadení, ktoré má Účastník v nájme.

[82] Samoinštalačný balík Rozšírenej samoinštaláciie II. obsahuje prídavné Wi-Fi zariadenie Podniku. Každému Účastníkovi využívajúcemu doplnkovú službu TV Archív je možné poskytnúť najviac 2 (dve) prídavné Wi-Fi zariadenia a to nezávisle od celkového počtu Koncových zariadení, ktoré má Účastník v nájme. Jednorazový poplatok sa účtuje v závislosti od počtu prídavných Wi-Fi zariadení, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi.

[83] Služby Extra balíky je možné si objednať iba v kombinácii s jedným zo základných balíkov (vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je SATELIT Štandard, alebo SATELIT Premium súčasťou).

[84] Služba Extra balík SATELIT Extra HBO+GO pozostáva z Extra balíka SATELIT Extra HBO a poskytnutia aktivačného kódu umožňujúceho využívanie služby HBO GO.

[85] Doplnkovú službu TV Archív je možné si objednať iba v kombinácii so službou satelitnej televízie.

[86] V rámci Balíkov „2 PLAY“ je Služba satelitnej televízie poskytovaná spolu so Službou internetového prístupu. Popis a podmienky poskytovania Balíku „2 PLAY“ sa riadia Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb satelitnej televízie a Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb internetového prístupu.

[87] Inštaláciu, resp. doinštaláciu, tretieho a štvrtého Koncového zariadenia nie je možné vykonať formou samoinštalácie. Inštalácia, resp. doinštalácia, tretieho a štvrtého Koncového zariadenia je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika.
V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu tretie a štvrté Koncové zariadenie.

[88] Inštaláciu, resp. doinštaláciu, Koncového zariadenia PVR nie je možné vykonať formou samoinštalácie. Inštalácia, resp. doinštalácia, Koncového zariadenia PVR je vždy spojená s poplatkom Výjazd technika. V prípade, ak je zriadenie Služby Účastníkovi podmienené zložením Zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, Účastníkovi nie je možné poskytnúť do nájmu Koncové zariadenie PVR. Koncové zariadenie PVR je možné poskytnúť do nájmu iba Účastníkovi, ktorý využíva službu satelitnej televízie zo základným balíkom SATELIT Štandard, SATELIT Premium alebo SATELIT Maxi (vrátane balíka 2 PLAY, ktorého je SATELIT Štandard, alebo SATELIT Premium súčasťou) a zároveň využil niektorú z kampaní Podniku so záväzkom viazanosti 24 mesiacov, pričom ku dňu poskytnutia Koncového zariadenia PVR do uplynutia dojednaného záväzku viazanosti nesmie zostávať doba kratšia ako 12 mesiacov.

[89] Každému Účastníkovi využívajúcemu službu internetového prístupu je možné poskytnúť do nájmu jedno Koncové zariadenie WIFI router.

[90] Dočasné prerušenie služby zo strany Účastníka je možné na službu len 1x a to v celkovom trvaní max. 3 mesiace počas 24 mesiacov, pričom celkové obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

[91] Prerušením nastane stav, kedy nie sú služby dostupné, a to až do doby uhradenia dlžných faktúr Účastníka. K prerušeniu Podnik pristúpi v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, ak úhrada za poskytnuté služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku pripísaná na účet Podniku ani po uplynutí lehoty stanovenej v Zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb.

[92] V prípade opätovnej aktivácie vzhľadom na dočasné prerušenie poskytovania Služby zo strany Účastníka sa poplatok neúčtuje.

[93] Účtuje sa pri každom výjazde technika po uskutočnení základnej inštalácie služby, vrátane dodatočnej inštalácie Koncového zariadenia. Poplatok sa uplatňuje aj v prípade inštalácie alebo doinštalácie Koncového zariadenia, ak je potrebný výjazd technika.

[94] Poplatok za aktiváciu Koncového zariadenia (HD STB, HD STB PVR alebo CA modul) sa voči Účastníkovi uplatní pri každej aktivácii Koncového zariadenia bez ohľadu na to, aký počet Koncových zariadení si Účastník pri danej aktivácii objednal. Poplatok sa účtuje v závislosti od úkonu aktivácie, nie od počtu Koncových zariadení. Aktivačný poplatok sa uplatní pri aktivácii prvého Koncového zariadenia, pri aktivácii prvého a ďalšieho Koncového zariadenia ako aj pri deaktivácii ďalšieho Koncového zariadenia. Aktivácia je spojená s poplatkom Výjazd technika.

Call Now Button