Dokumenty pre používateľov

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. týmto v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) v spojení so Všeobecným povolením č. 1/2023 vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, najmä v súvislosti s povinnosťou zverejňovania vybraných transparentných, primeraných a aktuálnych informácií v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, oznamuje svojim zákazníkom a záujemcom o jej služby, že na tejto stránke sú dostupné podmienky viažuce sa k jednotlivým službám a k Zmluvám o poskytovaní verejných služieb. V jednotlivých záložkách sú umiestnené najmä Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb, Osobitné podmienky a Cenníky. Tieto dokumenty spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  aktualizuje podľa účinnosti prípadných zmien.

 

MANUÁLY

AKTUÁLNE VŠEOBECNÉ PODMIENKY A OSOBITNÉ PODMIENKY

ARCHÍV VŠEOBECNÝCH A OBCHODNÝCH PODMIENOK

CENNÍKY

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Call Now Button