Často kladené otázky

Je služba DIGI TV naozaj dostupná na celom Slovensku?

Družica Intelsat 10-02 pokrýva signálom územie celej SR. Avšak v prípade, že samotná parabolická anténa nemôže byť nasmerovaná požadovaným smerom, nie je možné signál prijímať (napr. okná bytu smerujú na inú svetovú stranu).

Ak som si vybral vhodný programový balík, čo ešte musím na začiatok zaplatiť?

Pri využití bonusu na inštaláciu zákazník neplatí okrem poplatku za prenájom set top boxu žiadne ďalšie poplatky.

Ako si môžem službu DIGI TV objednať a aký je ďalší postup?

Veľmi jednoducho. Stačí keď si vyberiete na našom webe službu o ktorú máte záujem a vyplníte objednávkový formulár (začnite napríklad TU).

 

Taktiež môžete kontaktovať zákaznícku linku na 0850 211 112. Naši pracovníci objednávku zaznamenajú telefonicky.

 

Objednať službu je možné aj na ktoromkoľvek predajnom mieste DIGI Slovakia.

 

Po zaevidovaní objednávky bude potenciálneho zákazníka kontaktovať náš technický pracovník do 5 dní, prípadne termín inštalácie je možné si dohodnúť priamo počas objednávky služby.

Musím si zariadenie DIGI TV zakúpiť?

Zariadenie je možné len prenajímať za poplatok 1,50 Eur mesačne/ks (prvé a druhé zariadenie), alebo 3 Eur v prípade PVR (nahrávacieho) boxu.

Zariadenie potrebujem nainštalovať na jednu adresu a faktúry zasielať na inú adresu. Je to možné?

Áno, je možné rozlíšiť inštalačnú adresu a fakturačnú adresu. Pri objednávke služby je potrebné informovať nášho pracovníka o tejto skutočnosti, prípadne uviesť každú adresu do zmluvy pri jej podpise.

Službu sme si objednali, zariadenie nám nainštalovali, ale príjem sa nám stratil. Aký je postup?

Problém môže byť odstránený nasledovne:

 

  • skontrolujte si, či je zariadenie zapnuté a pripojené v elektrickej sieti
  • vyskúšajte vypnúť zariadenie zo siete na 5-10 minút a potom ho znova zapnite do siete
  • skontrolujte, či je zariadenie správne prepojené s TV prijímačom
  • skontrolujte, či je dekódovacia karta správne zasunutá v zariadení

Ako mám postupovať pri odovzdaní zariadenia v prípade zrušenia zmluvy?

Po vypovedaní zmluvy je zákazníkom odoslaná písomná odpoveď s usmernením čo všetko je potrebné odovzdať aj so zoznamom predajných miest DIGI Slovakia, kde je potrebné zariadenie odovzdať. Zoznam predajných miest nájdete TU.

Je možné prepísať zmluvu z jednej osoby na druhú?

Áno je to možné. V tomto prípade je však potrebné dostaviť sa na ktorékoľvek predajné miesto DIGI Slovakia spolu s novým užívateľom a prepis zmluvy je možné realizovať priamo na mieste.

 

Ďalšou možnosťou je požiadať písomne o prepis zmluvy, pričom je potrebné v žiadosti uviesť údaje nového užívateľa. Na základe písomnej žiadosti bude vypísaná nová zmluva a odoslaná na podpis novému užívateľovi. Až po navrátení podpísanej zmluvy novým užívateľom bude prepis zrealizovaný.

Čo mám spraviť, ak si chcem zmeniť meno, adresu trvalého pobytu (bydlisko), fakturačnú adresu, spôsob platenia alebo nejaký iný údaj uvedený na zmluve?

Pri zmene mena alebo trvalého pobytu nás treba písomne informovať s kópiou dokladu o tejto zmene. V prípade zmeny spôsobu platenia alebo telefónneho čísla zákazníka, stačí kontaktovať zákaznícku linku 0850 211 112, kde túto požiadavku zaznamenáme. Pre nahlásenie akejkoľvek zmeny je možné navštíviť aj predajné miesta Digi Slovakia, kde Vám náš personál ochotne poradí.

Aké balíky si môžem objednať od DIGI?

DIGI Slovakia ponúka nasledovné balíky služieb: ŠTANDARD, PREMIUM, PLATINUM a doplnkové balíky sú EXTRA HU+, EXTRA HBO a HBO MAX

Ktoré programy sa nachádzajú v balíku Extra HBO?

HBO, HBO 2 a HBO 3

Dá sa zariadenie odkúpiť?

Nie, zariadenie sa momentálne nedá odkúpiť.

Akým spôsobom je možné vymeniť staré zariadenie za nové?

Je možné požiadať štandardne o výjazd technika, ktorý Vám novú službu nainštaluje, ďalej je možné využiť samoinštaláciu, kedy si zariadenie preberiete osobne na predajnom mieste Digi Slovakia alebo ho doručíme kuriérom na požadovanú adresu dodania.

Keď sa rozhodnem využiť predajné miesto na výmenu zariadenia, kedy odovzdám pôvodné zariadenie, ktoré mám doma?

V prípade ak sa zákazník rozhodne pre samoinštaláciu a má záujem vyzdvihnúť nové zariadenie na predajnom mieste, je potrebné pôvodné zariadenie zobrať so sebou a odovzdať. Až pri odovzdaní pôvodného zariadenia bude zákazníkovi vydané nové zariadenie.

Vypadli Vám niektoré programy?

Pošlite SMS na 0902 021 090 v tvare: OPRAV /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty (číslo uveď bez medzier)

Zabudli ste PIN?

Pošlite SMS na 0902 021 090 v tvare: PIN /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty (číslo uveď bez medzier)

Máte zle nastavený STB?

Pošlite SMS na 0902 021 090 v tvare: RESET /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty (číslo uveď bez medzier)

Ako môžem požiadať o vrátenie preplatku?

Pre vrátenie preplatku stačí vyplniť tlačivo, ktoré nájdete TU. Vyplnené a podpísané tlačivo nám môžete poslať poštou na adresu spoločnosti, odovzdať ho na predajnom mieste, alebo poslať naskenované do e-mailu na adresu info@digislovakia.sk.

 

Pri vrátení preplatku po zosnulom môžeme postupovať podľa stavu dedičského konania.

 

Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame Vám oznámiť príslušnému notárovi, ktorý dedičské konanie prejednáva, existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte spolu so žiadosťou o vrátenie preplatku Osvedčenie o dedičskom konaní.

 

Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte nám spolu so žiadosťou o vrátenie preplatku Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku Vám.

Čo mám urobiť, keď potrebujem meniť údaje na zmluve, ktorá je na právnickú osobu?

V prípade zmeny údajov na Právnickú osobu je potrebné dostaviť sa na ktorékoľvek predajné miesto DIGI Slovakia spolu so všetkými potrebnými dokladmi k prepisu zmluvy na novú spoločnosť a prepis zmluvy je možné realizovať priamo na mieste.

 

Ďalšou možnosťou je požiadať písomne o prepis zmluvy, pričom je potrebné vyplniť žiadosť – Zmena identifikačných a kontaktných údajov PO – a doložiť požadované doklady nového účastníka (aktuálny výpis z registra a potvrdenie o zastupovaní). Na základe písomnej žiadosti bude vypísaná nová zmluva a odoslaná na podpis novému účastníkovi. Až po navrátení podpísanej zmluvy novým účastníkom bude prepis zrealizovaný.

 

Pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely podľa § 110 ods. 2 má Podnik (DIGI SLOVAKIA) právo požadovať od účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu osobné údaje a doklad totožnosti.

Na základe čoho odo mňa žiadate osobné údaje a doklad totožnosti?

Tieto údaje a doklady žiadame kvôli ochrane vašich osobných údajov na základe Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách:

 

 

Podnik (DIGI SLOVAKIA) povinne získava a spracováva údaje účastníkov v rozsahu:

 

  1. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť;
  2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie fyzickej osoby – podnikateľa;
  3. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie právnickej osoby.

 

Zároveň má právo spracúvať osobné údaje v rozsahu e-mail a tel. číslo účastníka.

 

 

Pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely podľa § 110 ods. 2 má Podnik (DIGI SLOVAKIA) právo požadovať od účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu:

 

  1. preukázanie totožnosti predložením občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti;
  2. z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti aj bez súhlasu dotknutých osôb získavať údaje podľa § 110 ods. 2 písm. a) a dátum vydania a skončenia platnosti občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, záznam o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu opatrovníka, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie;
  3. vyššie uvedené údaje získavať kopírovaním, skenovaním, odčítaním elektronickými prostriedkami aj z elektronického čipu alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií v rozsahu údajov potrebných na účely podľa § 110 ods. 2 uvedených v občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti.
Call Now Button