Právne informácie

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej aj Podnik) na základe § 83 ods. 1 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. Bod 3 ods. 1 a 2 Všeobecného povolenia č. 1/2023 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej „zákon o mediálnych službách“) a ďalších právnych predpisov.

 

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO): 35 701 722
Zápis v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 24813/B
Adresa webového sídla: www.digislovakia.sk

 

Informácie o vlastníckej štruktúre Podniku a konečných užívateľoch výhod sú dostupné na https://rpvs.gov.sk/ po zadaní obchodného mena alebo identifikačného čísla (IČO) Podniku. Priamy link na dokument TU.

 

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje viaceré elektronické komunikačné služby prostredníctvom pevnej a družicovej (satelitnej) siete, pričom základný rozsah ponúkaných služieb je:

 

Podrobnosti o portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a na www.digislovakia.sk.

 

Na Podnik sa pri poskytovaní služieb podľa Zákona vzťahuje pôsobnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.

 

Na Podnik sa pri poskytovaní služieb podľa zákona o mediálnych službách (vysielanie televíznej programovej služby, poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a prevádzkovanie retransmisie) vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť Rady pre mediálne služby. Podnik v súvislosti s poskytovaním služieb podľa zákona o mediálnych službách nepodlieha samoregulačnému mechanizmu. Podnik vysiela televízne programové službu na základe autorizácii vysielania č. AT/3, AT/4, AT/5, AT/6 a AT/7, prevádzkuje retransmisiu na základe registrácie č. TKR/203 a poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie na základe oznámenia.

 

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb a zároveň v príslušných Osobitných podmienkach vydaných pre jednotlivé služby (satelitnej televízie, káblovej televízie, internetového prístupu, satelit v káblovke, internetovej televízie a mobilnej televízie DIGI GO). Aktuálne znenia Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok.

 

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby, sú uvedené spravidla v platnom Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. (Cenník) alebo podmienkach jednotlivých kampaní (Kampane).

 

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny vrátane všetkých cenových položiek, štandardných zliav, osobitných a cielených systémov taríf uplatňovaných spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o. pri poskytovaní služieb sú určené v príslušnom Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o.

 

Informácie o poplatkoch súvisiacich s koncovými zariadeniami (predaj, nájom/výpožička), sú uvedené v aktuálnom znení príslušného Cenníka pre poskytovanie verejných služieb (Cenník).

 

Podmienky využitia bonusu na základnú inštaláciu technikom a/alebo bonusu na aktivačný poplatok vrátane prípadného doúčtovania poplatku a vzorca pre určenie výšky zmluvnej pokuty sú upravené v Cenníku príslušnej služby. Upozornenie: Konkrétna zmluva môže obsahovať osobitne dohodnuté podmienky pre určenie doúčtovania poplatku alebo pre určenie zmluvnej pokuty.

 

Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete v Dokumentoch.

 

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je obsiahnutý v časti VII. Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, ktorých aktuálne znenie nájdete v Dokumentoch.

 

Reklamačný poriadok týkajúci sa tovaru predaného spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nájdete v Dokumentoch.

 

Poučenie spotrebiteľa: Účastník, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zamietla alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadril k žiadosti o nápravu, na základe ktorej Účastník vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo, ak sa Účastník domnieva, že spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. porušila jeho práva. Účastník môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu info@digislovakia.sk. Účastník predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenia sa k žiadosti o nápravu zo strany spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Účastník môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke https://ec.europa.eu/odr. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je okrem právnických osôb zapísaných v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov aj orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je pre spory vyplývajúce zo Zmluvy týkajúcich kvality a ceny Služieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je orgánom alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb; v ostatných prípadoch je orgánom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk.

 

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. Účastník je oprávnený obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu s podnikom, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, o čom je informovaný aj v časti VII. Všeobecných podmienok (Reklamačný poriadok).

 

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o. nájdete v časti Kontakty.

 

7. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom uvedeným v časti III., článok 5 Všeobecných podmienok, ktoré nájdete v Dokumentoch.

 

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo v Osobitných podmienkach vydaných pre príslušnú službu a najmä v príslušnom Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o., a.s.. Tieto dokumenty nájdete na v Dokumentoch.

 

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Účastníkom poskytujeme možnosť kontroly viacerými dostupnými prostriedkami. Účastník môže informáciu o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu žiadať formou hlasovej správy – prostredníctvom zákazníckej linky 0850 211 112 alebo prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním mailu na info@digislovakia.sk. Za účelom snahy o riadne vybavenie žiadosti účastníka žiadame o jasné uvedenie predmetu svojej žiadosti.

 

10. Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, príslušných Osobitných podmienkach a v  Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. Tieto dokumenty nájdete v Dokumentoch.

 

11. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej časti príslušného Cenníka pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. Nájdete ho v Dokumentoch.

 

V prípade služieb prístupu k internetu poskytovaných Podnikom, pri ktorých je spomalená prenosová rýchlosť po prekročení stanoveného objemu dát (prípadne je uplatnené iné obmedzenie obdobného charakteru), je najnižšia prenosová rýchlosť, na ktorú môže rýchlosť služby s dosiahnutou stanovenou hranicou objemu dát klesnúť, 1 kbit/s a v hraničných prípadoch až 0 kbit/s. Odhadovaná maximálna rýchlosť dosiahnuteľná po spomalení ako aj samotné služby so stanoveným objemom dát, po ktorého dosiahnutí dochádza k obmedzeniu služby, sú uvedené v príslušnom Cenníku dostupnom v Dokumentoch. Skutočný pokles rýchlosti služby s uplatneným spomalením závisí od vlastností siete, na ktorú sa koncový bod služby pripája.

 

12. Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Údaje a informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad o pravidlách férového využívania, agregácii, blokovaní, filtrovaní), ako aj o vplyve týchto pravidiel a opatrení na možnosť využívania služby koncovým užívateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú, zverejňuje spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. spôsobom uvedeným v bode 8.

 

13. Informácie o postupoch Podniku v prípade neplatenia faktúr

Jednou zo základných povinností účastníkov služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. je povinnosť  uhrádzať riadne a včas faktúry za poskytnuté služby. Za riadnu a včasnú úhradu sa považuje úhrada so správnymi identifikačnými údajmi (najmä variabilný symbol), ktorá je pripísaná na bankový účet Podniku alebo uhradená v hotovosti na Predajnom mieste spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. najneskôr v deň splatnosti faktúry.

 

Ak faktúra nebude uhradená včas, spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. upozorní Účastníka na túto skutočnosť. Upozornenie môže byť realizované formou písomnou, volaním, SMS správou, MMS správou, e-mailom, príp. faxom. Najbežnejšou formou upozornenia je zaslanie upomienky, a to buď v rámci nasledujúcej faktúry alebo ako osobitný dokument.

 

V prípade oneskorenia s úhradou faktúry spojeného s potrebou zaslania upomienky môže byť účastníkovi účtovaná sankcia vo forme zmluvnej pokuty, resp. sankčného poplatku vo výške podľa platného príslušného Cenníka. Zároveň nám vzniká právo účtovať úroky z omeškania v zmysle platných Všeobecných podmienok.

 

Ak Účastník neuhradí faktúru ani po uplynutí dodatočnej lehoty 5 dní od upozornenia zo strany DIGI SLOVAKIA. s.r.o., máme právo pristúpiť  k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania služieb.  V takomto prípade môže dôjsť zároveň k účtovaniu poplatku za prerušenie poskytovania služieb pre neplatenie vo výške podľa platného príslušného Cenníka.

 

Ak Účastník neuhradí faktúru ani do 45 dní po jej splatnosti, DIGI SLOVAKIA. s.r.o. má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb.

 

14. Informácie pre stavebníkov a developerov

Poskytovanie vyjadrení podľa § 21 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a následných nadväzujúcich vyjadrení (napr. vyjadrenia potrebné k realizácii prekládok vedení) tretím stranám (stavebníkom, projektantom a pod.) ohľadom existencie elektronických komunikačných sieti vo vlastníctve alebo v správe spoločnosti DIGI SLOVAKIA s.r.o., ako aj vytýčenie trasy vedenia EKS, bude v mene spoločnosti DIGI SLOVAKIA s.r.o. od 1.02.2016 poskytovať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Svoje žiadosti o vyjadrenie môžete registrovať na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stavebnikov-a-developerov#-1

Call Now Button