Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na základe § 42 ods. 1 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. Bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

 1. Identifikačné údaje podniku

  • DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 24813/B

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje viaceré elektronické komunikačné služby prostredníctvom pevnej  a držužicovej (satelitnej) siete, pričom základný rozsah ponúkaných služieb je:

  • Internetové služby – pevná sieť (metalická/optická)
  • Služby televízie – pevná sieť (metalická/optická), družicovej siete (satelitná televízia)

Podrobnosti o  portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a na www.digislovakia.sk , v sekciách Satelit/Internet/Káblová televízia.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie verejných služieb a zároveň v príslušných Osobitných podmienkach vydaných pre jednotlivé služby (satelitnej televízie, káblovej televízie a internetového prístupu). Aktuálne znenia Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby, sú uvedené spravidla v platnom Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. (Cenník) alebo podmienkach jednotlivých kampaní (Kampane).

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny vrátane všetkých cenových položiek, štandardných zliav, osobitných a cielených systémov taríf uplatňovaných spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o. pri poskytovaní služieb sú určené v Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o.

Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete v Dokumentoch.

Informácie o poplatkoch súvisiacich s koncovými zariadeniami (nájmom), sú uvedené v aktuálnom znení Cenníka pre poskytovanie verejných služieb (Cenník).

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. je obsiahnutý v časti VII. Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb, ktorých aktuálne znenie nájdete v Dokumentoch.

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. Účastník je oprávnený obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu s podnikom, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, o čom je informovaný aj v časti VII. Všeobecných podmienok (Reklamačný poriadok).

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o. nájdete v časti Kontakty.

7. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám alebo ich používania spôsobom uvedeným v časti III., článok 5 Všeobecných podmienok, ktoré nájdete v Dokumentoch.

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo v Osobitných podmienkach vydaných pre príslušnú službu a najmä v  Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o., a.s.. Tieto dokumenty nájdete na v Dokumentoch.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Účastníkom poskytujeme možnosť kontroly viacerými dostupnými prostriedkami. Účastník môže informáciu o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu formou hlasovej správy – prostredníctvom zákazníckej linky 0850 211 112 alebo prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním mailu na info@digislovakia.sk. Za účelom snahy o riadne vybavenie žiadosti účastníka žiadame o jasné uvedenie predmetu svojej žiadosti.

10. Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, príslušných Osobitných podmienkach a v  Cenníku pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. Tieto dokumenty nájdete v Dokumentoch.

11. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. Nájdete ho v Dokumentoch.

12. Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Údaje a informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad o pravidlách férového využívani, agregácii, blokovaní, filtrovaní), ako aj o vplyve týchto pravidiel a opatrení na možnosť využívania služby koncovým užívateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú, zverejňuje spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. spôsobom uvedeným v bode 8.

13. Informácie o postupoch Podniku v prípade neplatenia faktúr

Jednou zo základných povinností účastníkov služieb spoločnosti DIGI SLOVAKIA. s.r.o. je povinnosť  uhrádzať riadne a včas faktúry za poskytnuté služby. Za riadnu a včasnú úhradu sa považuje úhrada so správnymi identifikačnými údajmi (najmä variabilný symbol), ktorá je pripísaná na bankový účet Podniku alebo uhradená v hotovosti na Predajnom mieste spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. najneskôr v deň splatnosti faktúry.

Ak faktúra nebude uhradená včas, spoločnosť DIGI SLOVAKIA. s.r.o. upozorní Účastníka na túto skutočnosť. Upozornenie môže byť realizované formou písomnou, volaním, SMS správou, IPTV správou, e-mailom, príp. faxom. Najbežnejšou formou upozornenia je zaslanie upomienky, a to buď v rámci nasledujúcej faktúry alebo ako osobitný dokument.

V prípade oneskorenia s úhradou faktúry spojeného s potrebou zaslania upomienky môže byť účastníkovi účtovaná sankcia vo forme zmluvnej pokuty, resp. sankčného poplatku vo výške podľa platného Cenníka. Zároveň nám vzniká právo účtovať úroky z omeškania v zmysle platných Všeobecných podmienok.

Ak Účastník neuhradí faktúru ani po uplynutí dodatočnej lehoty 5 dní od upozornenia zo strany DIGI SLOVAKIA. s.r.o., máme právo pristúpiť k  k obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania služieb.  V takomto prípade môže dôjsť zároveň k účtovaniu poplatku  vo výške podľa platného Cenníka.

Ak Účastník neuhradí faktúru ani do 45 dní po jej splatnosti, DIGI SLOVAKIA. s.r.o. má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb.

14. Informácie v súlade s prílohou č. 2 všeobecného povolenia týkajúce sa parametrov pripojenia, politiky spravodlivého užívania a parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku. 

Informácie sú uvedené v tabuľke.

15. Informácie o službe prenosu televízneho vysielania

V súlade so Všeobecným povolením č. 1/2014 zverejňuje DIGI SLOVAKIA, s.r.o. informáciu, že prístup k programovým službám verejnosti získal od vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Povinnosť platiť za balíček služby satelitnej alebo káblovej televízie obsahujúci predmetné programové služby tým nie je dotknutá.

16. Informácie pre stavebníkov a developerov

Poskytovanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a následných nadväzujúcich vyjadrení (napr. vyjadrenia potrebné k realizácii prekládok vedení) tretím stranám (stavebníkom, projektantom a pod.) ohľadom existencie elektronických komunikačných sieti vo vlastníctve alebo v správe spoločnosti DIGI Slovakia s.r.o. , ako aj vytýčenie trasy vedenia EKS, bude v mene spoločnosti DIGI Slovakia s.r.o od 1.02.2016 poskytovať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Svoje žiadosti o vyjadrenie môžete registrovať na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stavebnikov-a-developerov#-1